Regulamin sędziów

&1

Wstęp

Poniższy regulamin odnosi się do osób wpisanych bądź ubiegających się o wpisanie na listę młodych asystentów kynologicznych, sędziów stażystów eksterieru, krajowych oraz międzynarodowych sędziów kynologicznych, asystentów prób pracy, sędziów prób pracy, instruktorów szkolenia, dogoterapeutów, pozorantów w Stowarzyszeniu Kynologia Polska.

§ 2

Zasady oceny

  1. Ocen na wystawach psów rasowych dokonują sędziowie krajowi eksterieru, sędziowie międzynarodowi oraz licencjonowani sędziowie międzynarodowi WCHSA,

  2. W próbach pracy, psychotestach, egzaminach z poszczególnych etapów wyszkolenia, z zakresu PT, IPO , konkursach, zawodach dokonują sędziowie prób pracy lub kynologiczni asystenci prób pracy (za zgodą Zarządu), przy współpracy z pozorantami.

  3. Ocen na przeglądach miotów dokonuje sędzia kynologiczny lub sędzia stażysta ,lub osoba uprawniona przez Stowarzyszeni Kynologia Polska.

  4. Przeglądów hodowlanych i kwalifikacyjnych dokonuje sędzia kynologiczny.

  5. Szkolenia i kursy z zakresu dogoterapii przeprowadzają uprawnieni przez Kynologie Polska dogoterapeuci . Egzaminy końcowe przeprowadzają sędzia prób pracy wraz z prowadzącym dogoterapeutą wspólnie.

&3

Sędziowie

  1. wyróżniamy sędziów:

– Młodzi Asystenci Kynologiczni,

– Sędziowie Stażyści,

-Krajowi Sędziowie Kynologiczni,

-Międzynarodowi Sędziowie Kynologiczni ,

-Licencjonowani Sędziowie Międzynarodowi WCHSA,

-Asystenci Prób Pracy,

-Sędziowie Prób Pracy ,

-instruktorzy dogoterapii

O uzyskanie poszczególnych uprawnień można ubiegać się w następujący sposób:

1. młody asystent kynologiczny:

-po ukończeniu 16 roku życia, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dopuszczającego do stażu,

-odbyciu 15 staży na wystawach różnej rangi, po ukończeniu 18 roku życia może ubiegać się o możliwość zdawania egzaminu na sędziego krajowego

2. sędzia stażysta po ukończeniu 18 roku życia,

-posiadający zarejestrowaną hodowlę w Kynologii Polskiej ,

-pracy na rzecz klubu przez minimum rok,

-po zdaniu egzaminu wstępnego dopuszczającego do stażu ,

-odbyciu 10 staży na wystawach różnej rangi, może ubiegać się o możliwość zdawania egzaminu na sędziego krajowego.

Może wykonywać przeglądy miotu.

-Sędzia stażysta zgłaszający się z innego stowarzyszenia winien

-zarejestrować swoją hodowlę w Kynologii Polskiej

-przedstawić indeks z potwierdzeniem odbytych już staży.

W takim przypadku zobligowany jest do zdania egzaminu ze znajomości Regulaminów Kynologii Polskiej oraz odbycia 10 staży wystawowych ( w tym minimum 5 na wystawach Kynologii Polskiej lub partnerów).

Może wykonywać przeglądy miotu.

3.sędzia krajowy eksterieru

po ukończeniu 18 roku życia,

– posiadający zarejestrowaną hodowlę w Kynologii Polskiej ,

– pracy na rzecz klubu przez minimum rok,

– odbyciu 10 staży na wystawach różnej rangi, może ubiegać się o możliwość zdawania egzaminu na sędziego krajowego.

Sędzia ten może dokonywać oceny na wystawach krajowych, Sekcji przy Kynologii Polskiej , klubowych lub specjalistycznych rasy lup grupy ras z mozliwością przyznania tytułu CAC, wykonywać przeglądy hodowlane, przeglądy miotów oraz dokonywać oceny hodowli.

4.sędzia międzynarodowy

– członek Kynologii Polskiej, który spełnił wymogi zapisane w § 3 pkt 3 oraz

– został wpisany na listę sędziów międzynarodowych Stowarzyszenia Kynologia Polska. Sędzia taki zobligowany jest do odbycia

– 10 staży na wystawach różnej rangi ( CAC , CACIB ) oraz

– napisania pracy egzaminacyjnej na zadany temat.

– rzetelnej pracy na rzecz Stowarzyszenia oraz

– niesienia pomocy podczas przebiegu i organizacji wystaw.

Po pozytywnej akceptacji napisanej pracy i odbyciu staży, po uzyskaniu rekomendacji Zarządu Głównego lub Komisji Sędziowskiej może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu

Sędzia międzynarodowy może dokonywać oceny na krajowych i międzynarodowych wystawach psów rasowych na terenie Polski , konkursach, zawodach, wykonywać przeglądy hodowlane, kwalifikacyjne, przeglądy miotów oraz oceny hodowli.

5.licencjonowany sędzia międzynarodowy WCHSA

– sędzia międzynarodowy,

– wpisany na listę Stowarzyszenia Kynologia Polska oraz listę sędziów międzynarodowych WCHSA , który

– corocznie zdaje egzamin przed Głównym Sędzią WCHSA celem uzyskania lub odnowienia licencji.

Może sędziować na wszystkich wystawach , każdej rangi w kraju i za granicą, z tym że pozwolenie na udział w wystawach zagranicznych wydaje Zarząd Kynologii Polskiej po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji od Zarządu Głównego WCHSA.

6.asystent prób pracy

– pełnoletni członek Stowarzyszenia Kynologia Polska , który

– był przewodnikiem swojego psa i ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie z zakresu PT oraz

– asystował i przeszedł instruktaż odbierania psychotestów.

Jest uprawniony do oceniania psychotestów u ras , u których są wymagane do uzyskania uprawnień hodowlanych (wykaz ras w Regulaminie Hodowli).

7.sędzia prób pracy

pełnoletni członek Stowarzyszenia Kynologia Polska,

– posiadający zarejestrowaną w nim hodowlę ,

– który ukończył z wynikiem pozytywnym teoretyczny i praktyczny kurs ze szkolenia z zakresu PT i IPO oraz behawiorystyki ,i elementów dogoterapii organizowane przez Komisję Szkoleń lub Zarząd Kynologii Polskiej i/lub uznawane przez Kynologie Polską organizacje.

– przedstawil na egzaminie praktycznym wyszkolonego przez siebie psa w zakresie minimum PT,

– wykazal się znajomością wszystkich regulaminów Kynologii Polskiej, ze szczególnym naciskiem na znajomość regulaminów oraz

– podczas egzaminu praktycznego dokonał poprawnej oceny przynajmniej 3 psów podczas egzaminów z zakresu PT i IPO

Przeprowadza kwalifikację psów do hodowli na podstawie przeprowadzonych psychotestów dla ras które im podlegają (wykaz w Regulaminie Hodowli), ocenia psy podczas egzaminów, zawodów, konkursów, mistrzostw.

8.pozorant 

– pełnoletni członek Stowarzyszenia Kynologia Polska lub członek wspierający, który

– ukończył z wynikiem pozytywnym teoretyczny i praktyczny kurs ze szkolenia z zakresu PT i IPO organizowane przez Komisję Szkoleń lub Zarząd Kynologii Polskiej i/lub uznawane przez Kynologie Polską organizacje, obejmujący nie mniej niż 60 godzin zajęć praktycznych, zakończonych stosownym egzaminem.

– przedstawil na egzaminie praktycznym wyszkolonego przez siebie psa w zakresie minimum IPO1 a

– na egzaminie teoretycznym wykazał się znajomością wszystkich regulaminów z zakresu szkoleń.

Przygotowuje psy do egzaminów z zakresu PT, IPO oraz psychotestów, może brać udział w zawodach, pokazach, konkursach i mistrzostwach.

9.instruktor dogoterapii

-osoba pełnoletnia, 

-posiadająca zarejestrowana hodowle lub psa w Kynologii Polskiej, 

-posiadająca ukończony kurs dogoterapii,

-posiadająca  firmę ze stosowanymi uprawnieniami i właściwym PKD uprawniającym do szkolenia osób i wydawania certyfikatów,

-posiadająca stosowne wykształcenie z zakresu pedagogiki , socjologii uprawniające do przeprowadzenia zajęć w placówkach oświatowych,  praca socjalno-opiekuńcza, resocjalizacja i pokrewne,

-atutem do rozpatrzenia kandydatury przez Zarząd i Komisję Szkoleniową też będzie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi i osobami starszymi(opiekun osoby niepełnosprawnej)

10.dogoterapeuta 

-osoba pełnoletnia, 

-posiadająca zarejestrowana hodowle lub psa w Kynologii Polskiej, 

-posiadająca ukończony kurs dogoterapii,

-po pozytywnym zaopiniowaniu przez instruktora i pracy na rzecz Kynologii Polskiej moze zostac asystentem instruktora dogoterapii 

&4

Rozszerzenie uprawnień sędziowskich

Sędzia Kynologiczny eksterieru może rozszerzyć swoje uprawnienia do uprawnień sędziego prób pracy po

– uprzednim zdaniu egzaminu teoretycznego z wynikiem pozytywnym ze znajomości wszystkich regulaminiów z zakresu szkoleń, organizacji zawodów i mistrzostw, przeprowadzania psychotestów, egzaminów oraz

– zaliczeniu egzaminu praktycznego jako przewodnik wraz z wyszkolonym przez siebie psem z zakresu co najmniej PT lub IPO1 oraz

– przynajmniej rocznej pracy na rzecz klubu, zwłaszcza przy opracowywaniu i organizacji regulaminów i wystaw.

Sędzia prób pracy może rozszerzyć swoje uprawnienia o specjalność sędziego eksterieru poprzez

-odbycie co najmniej 5 staży na wystawach różnej rangi w roli sędziego stażysty ,

-zdania egzaminu teoretycznego oraz praktycznego podczas organizowanych przez Kynologię Polską wystaw.

2. na sędziego międzynarodowego zgodnie z wymogami umieszczonymi w &3 pkt 4

&5

Egzaminy 

Przeprowadza komisja egzaminacyjna, w której skład wchodzi minimum 1 sędzia międzynarodowy, wyznaczona przez Zarząd Główny .

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej i odbywa się na dowolnej, uzgodnionej z Zarządem wystawie.

Podczas egzaminu praktycznego egzaminowany może być poproszony o przechodzenie na kolejne ringi.

1.Zakres egzaminu na sędziego stażystę lub młodego asystenta kynologicznego obejmuje znajomość zagadnień z zakresu:

a) część teoretyczna

fizjologii psa,

anatomii psa,

znajomości wad wrodzonych,

podstawowej znajomości wzorców ras psów,

znajomość wszystkich Regulaminów Stowarzyszenia Kynologia Polska

b) część praktyczna:

znajomość zasad oceny psów na ringu wystawowy

-umiejętność pracy w ringu oraz współpracy z sędzią

-prawidłowe wypełnianie kart ocen oraz dokumentacji ringowej,

-dbałość o bezpieczeństwo uczestników wystawy

-znajomość przeprowadzania konkurencji hodowlanych i dodatkowych,

2. Zakres egzaminu na krajowego sędziego kynologicznego obejmuje przede wszystkim:

a) część teoretyczna:

– znajomość wszystkich regulaminów Stowarzyszenia Kynologia Polska

-znajomość wzorców ras psów,

-znajomość prowadzenia dokumentacji ringowej i hodowlanej,

fizjologii psa,

anatomii psa,

genetyki,

znajomości podstaw zoopsychologii,

-ogólnej wiedzy o wadach genetycznych i wrodzonych oraz najczęstszych chorobach psów

-zasady organizacji i przeprowadzania wystaw psów rasowych,

-znajomość podziału na grupy ras,

-relację z działalności na rzecz Kynologii Polskiej
b) część praktyczna:

-samodzielną , prawidłową oraz bezstronną ocenę psów na wystawie pod nadzorem sędziego międzynarodowego,

– ustne uzasadnienie swoich decyzji w odniesieniu do znajomości wzorca rasy,

-prawidłowe dokonywanie porównań zarówno pod względem kolejności jak i oceny ,

-prawidłowe wypełnianie dokumentacji ringowej,

-znajomość przebiegu konkurencji finalowych, hodowlanych i dodatkowych z rozróżnieniem na rangi wystaw oraz organizatora

-zasad udzielania pierwszej pomocy psom

3. Zakres egzaminu na międzynarodowego sędziego kynologicznego obejmuje przede wszystkim:

a) część teoretyczna:

-napisanie zadanej pracy egzaminacyjnej , oraz jej pozytywne zatwierdzenie przez Komisję Egzaminacyjną i tym samym dopuszczenie do dalszych części egzaminu

– znajomość wszystkich regulaminów Stowarzyszenia Kynologia Polska oraz WCHSA

-znajomość wzorców ras psów, poszerzonej o znajomość historii powstania danej rasy

-znajomość historii pochodzenia i wzorców ras (o ile takie istnieją) dla ras nieuznanych,

-znajomość prowadzenia dokumentacji ringowej ,hodowlanej, egzaminacyjnej

-fizjologii psa ,

-anatomii psa,

-genetyki,

-znajomości podstaw zoopsychologii, dogoterapii

-szerokiej wiedzy o wadach genetycznych i wrodzonych oraz najczęstszych chorobach psów z rozróżnieniem na predyspozycje poszczególnych ras,

-zasady organizacji i przeprowadzania wystaw psów rasowych, w tym wystawy rangi krajowej, międzynarodowej, o puchar świata WCHSA, Sekcji Małych Ras, Sekcji Owczarka Niemieckiego, specjalistycznej, klubowej i innych

-znajomość systematyki grup ras wraz z umiejętnością przypisania rasy do prawidłowej grupy

-relację z działalności na rzecz Kynologii Polskiej
b) część praktyczną:

-samodzielną , prawidłową oraz bezstronną ocenę psów na wystawie pod nadzorem sędziego międzynarodowego,

– ustne uzasadnienie swoich decyzji w odniesieniu do znajomości wzorca rasy, z uwzglednieniem historii rasy oraz grupy ras, do której dana rasa jest przypisana

-prawidłowe dokonywanie porównań zarówno pod względem kolejności jak i oceny ,

-prawidłowe wypełnianie dokumentacji ringowej,

-znajomość oraz umiejętność samodzielnego przeprowadzenia konkurencji finałowych, hodowlanych i dodatkowych z rozróżnieniem na rangi wystaw oraz organizatora

-umiejętnośc prawidłowego wypełniania dokumentacji hodowlanej oraz przygotowania dokumentacji wystawowej,

-zasad udzielania pierwszej pomocy psom

§ 6

Postanowienia końcowe

1.Zaliczenie egzaminu na młodego asystenta kynologicznego,sędziego stażystę, sędziego kynologicznego eksterieru, asystenta prób pracy, sędziego prób pracy, dogoterapeutę jest podstawą do wydania nominacji . Nominacja, o której tu mowa wydawana jest w drodze uchwały przez Zarząd Kynologii Polskiej i wiąże się z wpisaniem na listę sędziów Stowarzyszenia .

2. W przypadku niezaliczenia egzaminu kandydat może ponownie przystąpić do egzaminu jednak nie wcześniej jak po upływie dwóch miesięcy od daty ostatniego egzaminu.

3. Po zaliczeniu egzaminu, kandydat otrzymuje legitymacje oraz indeks.

4. Staż sędziego nie może trwać dłużej niż 5 lat od momentu otrzymania nominacji na sędziego stażystę.

5. W czasie trwania stażu, sędzia stażysta zobowiązany jest to zaliczenia 10 asystentur wystawowych w ringu.

6. Po okresie 5 lat od momentu otrzymania nominacji, w przypadku braku podejścia do egzaminu na sędziego kynologicznego, nominacja zostaje anulowana.

7. Nominacja może zostać również anulowana za nie zaliczenie egzaminu na sędziego kynologicznego, nieprzestrzeganie Regulaminów Stowarzyszenia lub nieprzestrzeganie rozporządzeń, decyzji, nałożonych kar oraz uchwał wydanych przez władze Stowarzyszenia .

8. Asystenta, sędziego stażystę na równi z sędzią kynologicznym obowiązuje Kodeks Etyki Sędziowskiej, za którego złamanie konsekwencją może być od wstrzymania bądż anulowania części lub całości staży aż do relegacji ze Stowarzyszenia włącznie, w zależności od wagi przewinienia.

9. W przypadku zaliczenia przez sędziego stażystę stażu w okresie do 5 lat od momentu otrzymania nominacji, może on przystąpić do egzaminu na sędziego kynologicznego.

10. O sposobie przeprowadzania egzaminu na sędziego kynologicznego decyduje Komisja Sędziowska Stowarzyszenia lub Zarząd.

11. Sposób przeprowadzania kursu oraz egzaminów, przyjmowania kandydatów określa odpowiednia uchwała wydana przez Zarząd Kynologii Polskiej

  1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia w drodze wydania decyzji bądź uchwały.

Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dn. 21.10.2019

Treści umieszczone na stronie Kynologia Polska są prywatną własnością stowarzyszenia Kynologia Polska i podlegają ochronie praw autorskich co stanowi zakaz kopiowania oraz powielania i wykorzystywania ich do własnych celów.