Regulamin Wewnętrzny Sekcji Małych Ras

&1

Sekcja Grupy Ras jest organem doradczym powołanym przez Zarządzie Kynologii Polskiej w celu monitorowania sytuacji w Grupie Ras, a w szczególności kontrolowanego rozwoju hodowli Grupy Ras z uwzględnieniem eksterieru, psychiki i zdrowia

&2

Sekcja jest organem wewnętrznym stowarzyszenia Kynologia Polska i nie posiada osobowości prawnej.

&3

Sekcja jest powoływana i rozwiązywana przez Zarząd KP na podstawie regulaminów stowarzyszenia Kynologia Polska.

&4

Sekcją kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez walne zebranie członków Sekcji oraz powoływany na wniosek przewodniczącego Sekcji v-ce przewodniczący.

Kadencja Przewodniczącego Sekcji trwa 2 lata.

&5

Główne zadania Sekcji :

  1. zrzeszanie hodowców i miłośników ras do 45cm w kłębie

  2. doradztwo w kwestiach hodowlanych, oraz nadzór nad prawidłowym rozwojem Grupy Ras

  3. zorganizowanie corocznie co najmniej jednej Wystawy pod patronatem Sekcji Małych Ras, na której, po podsumowaniu Rankingu Wystawowego za dany rok kalendarzowy  przyznawany jest tytuł TOP WINNER w punktacji indywidualnej oraz TOP KENNEL w punktacji hodowlanej.

  4. prowadzenie rankingu wystawowego Sekcji na dany rok oraz oglaszanie jego wynikow na stronie KP.

  5. organizowanie seminariów , zawodów, pokazów, spotkań o charakterze informacyjnym, dotyczących hodowli i oceny Grupy Ras.

  6. monitorowanie sytuacji oraz udzielanie wskazówek odnośnie dobrostanu zwierząt należących do Grupy Ras

  7. opracowywanie wytycznych odnośnie wymogów do uzyskania uprawnień hodowlanych, do przeprowadzania wystaw klubowych poszczególnych ras,udziału w rankingu wystawowym,

  8. opiniowanie kandydatów na asystentów, sędziów krajowych oraz sędziów międzynarodowych dla tej Grupy Ras

  9. inne przedsięwzięcia wykonywane na wniosek Zarządu Kynologii Polskiej.

&6

Działalność Sekcji jest pokrywana z darowizn sponsorskich, wpływów podczas swojej działalności tj:organizowanych przez Sekcję wystaw,szkoleń, pokazów etc.

&7

Wystawy oraz wszelkie inne imprezy organizowane przez Sekcję są otwarte dla wszystkich miłośników ras do 45cm w kłębie bez względu na ich przynależność do innych Klubów i Organizacji Kynologicznych.

&8

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą członków zebrania założycielskiego Sekcji Małych Ras KP dnia 19.11..2018 i wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia.