Regulamin etyki sędziowskiej

1. Regulamin etyki sędziowskiej dotyczy wszystkich sędziów kynologicznych, sędziów prób pracy, sędziów stażystów, młodych asystentów kynologicznych należących lub wykonujących zlecone zadania na rzecz stowarzyszenia Kynologia Polska.
2. Sędzia kynologiczny winien kierować się zasadami uczciwości, godności, poszanowaniem praw człowieka i zwierząt oraz przestrzegania zasad dobrych obyczajów.
3. Sędzia ma zakaz wykorzystywania swojego stanowiska w celu wspierania własnego interesu, jak również interesu innych osób.
4. Obowiązkiem sędziego jest dbanie o autorytet pełnionej funkcji oraz stowarzyszenia Kynologia Polska., przestrzeganie Statutu i wszystkich regulaminów. Powinien również dbać o dobre imię innych sędziów.
5. Sędzia ma obowiązek unikania zachowań, które mogłyby przynieść ujmę pełnionej funkcji, stowarzyszeniu lub osłabić zaufanie wystawców co do jego bezstronności i rzetelności.
6. Sędzia naruszający zasady niniejszego regulaminu zobowiązany jest niezwłocznie podjąć działania usuwające skutki tego naruszenia .
7. Sędzia ma obowiązek niezwłocznie podejmować czynności we wszystkich przydzielonych mu sprawach.
8. Obowiązkiem sędziego jest absolutna bezstronność w ocenianiu ze szczególnym uwzględnieniem tego, że jego ocena jest ostateczna i nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Jedynym wyjątkiem jest zgłoszenie protestu do głównego sędziego wystawy w momencie stwierdzenia, że sędzia w rażący sposób naruszył powyższy regulamin lub oceniał psa niezgodnie ze wzorcem rasy.
9. Sędzia ma zakaz wyrażania publicznie negatywnych opinii na temat innego sędziego.
10. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w pracy sędziego organizator wystawy lub główny sędzia wystawy powinien niezwłocznie zawiadomić  o zaistnialym fakcie Zarząd Kynologii Polskiej.
11. Sędzia ma absolutny zakaz podejmowania jakichkolwiek działań finansowych, które mogłyby być odebrane jako wykorzystywanie pozycji sędziego.
12. Sędzia nie może:
-mieć wglądu do katalogu wystawy przed i w trakcie oceny psów,
-oceniać psów, które są w jego posiadaniu lub osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo domowe w przeciągu ostatnich 6 miesięcy,
-łamać zasad regulaminu etyki sędziowskiej, w tym także swobodnej oceny wystawianych lub przeglądanych psów,
-publicznie krytykować innego sędziego Kynologii Polskiej,
-spożywać alkoholu podczas wystawy, oraz wykonywać obowiązków sędziego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
-ulegać działaniom i presjom, które mogłyby wpłynąć na jego bezstronność.
13. Sędzia ma obowiązek:
-dbać o dobre imię Kynologii Polskiej,
-przestrzegać regulamin etyki sędziowskiej oraz wszystkie inne regulaminy  Kynologii Polskiej,
-bezstronnie i rzetelnie dokonywać oceny psów,
-uzupełniać i poszerzać stale swoją wiedzę kynologiczną,
-w przypadku braku możliwości sędziowania na danej wystawie lub oceny na przeglądzie powiadomić o tym fakcie organizatora, z zachowaniem 30-dniowego terminu wyprzedzenia,
-potwierdzać sędziom stażystom oraz młodym asystentom kynologicznym fakt odbycia i pozytywnego zaliczenia staży na wystawach,
-dostosować się do zaleceń Zarządu Kynologii Polskiej,
-wywiązywać się z zadań zleconych przez organizatora wystawy sumiennie, a w szczególności punktualnie przybywać na wystawy,
14. Sędzia ma prawo do:
-posiadania i używania ważnej legitymacji i pieczątki sędziowskiej,
-dokonywania oceny psów na wystawach, na których jest sędzią lub pomocy sędziemu głównemu, jeżeli odbywa kolejny staż podnoszący jego kwalifikacje,
-otrzymania pisemnego potwierdzenia odbytego sędziowania , odbycia stażu lub wykonywanego przeglądu,
-otrzymania zwrotu poniesionych kosztów w związku z wykonywaniem swoich obowiązków,
-otrzymania zaproszenia do sędziowania z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem,
-zapewnienia przez organizatora wystawy odpowiednich warunków umożliwiających podjęcie pracy t.j. posiłki, nocleg, transport z miejsca noclegu do miejsca wystawy i z powrotem, oraz innej niezbędnej pomocy.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia 10.09.2019

Treści umieszczone na stronie Kynologia Polska są prywatną własnością stowarzyszenia Kynologia Polska i podlegają ochronie praw autorskich, co stanowi zakaz kopiowania oraz powielania i wykorzystywania ich do własnych celów.