Regulamin Wystaw

Wstęp
§ 1

Organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych jest jednym ze statutowych zadań stowarzyszenia Kynologia Polska, zwanym dalej w skrócie „Stowarzyszenie”.

§ 2

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, Regulaminu Sędziów Kynologicznych oraz innych uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

§ 3

1.Stowarzyszenie Kynologia Polska organizuje następujące rodzaje wystaw:
a) Krajowa Wystawa Psów Rasowych
b) Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
c) Wystawa Specjalistyczna wybranej rasy lub grupy ras
d) Wystawa Psów Rasowych organizowana przez Sekcję rasy lub grupy ras
e) Wystawa Psów Rasowych o Zwycięstwo Polski
f) Europejska Wystawa Psów Rasowych
g) Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych z cyklu „Puchar Świata WCHSA”

§ 4

1. Organizatorami wystaw oraz pokazów psów, o których mowa w niniejszym regulaminie może być każdy członek stowarzyszenia .
2. Organizatorem wystawy krajowej może być osoba prywatna, firma oraz organizacje współpracujące. Wówczas wystawa taka odbywać się będzie pod patronatem stowarzyszenia Kynologia Polska, a Organizator musi spełnić wszystkie wytyczne ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia.
3.Za organizację wystawy odpowiada Komitet Organizacyjny, natomiast nadzór nad wystawą sprawuje Zarząd Stowarzyszenia .

Wymagania specjalne – dobrostan psów

§ 5

1. Na wystawę organizowaną przez lub pod patronatem stowarzyszenia Kynologia Polska mogą być zgłaszane wyłącznie psy rasowe, których rodowód jest przez niego uznawany.
2. Zabrania się traktowania sierści, skóry lub nosa czymkolwiek, co zmienia jego strukturę, kolor lub postać. Wystawiane psy nie mogą być pod wpływem środków dopingujących i substancji wpływających na psychikę. Zabrania się również pozostawienie przywiązanego psa na stole służącym do przygotowań dłużej niż jest to konieczne do przygotowania psa.
3. Na terenie wystawy mogą przebywać wyłącznie psy zdrowe, posiadające komplet aktualnych szczepień, zgłoszone na daną wystawę.
4. Na terenie wystawy nie mogą przebywać suki w okresie rui oraz laktacji ze szczeniakami.
5. Sędzia ma prawo nie doprowadzić do oceny psów chorych, w złej kondycji wystawowej i suk w okresie rui i laktacji. Organizator po konsultacji z weterynarzem ma prawo wyprosić z terenu wystawy w/w psy.

6. Wystawca zobowiązany jest zapewnić psu godne warunki pobytu, zadbać o jego potrzeby fizjologiczne, psychiczne i ogólny dobrostan psa.

7. Zabrania się wystawiać psy w kolczatkach i obrożach zaciskowych oraz szelkach, zezwala się na zwykłą obroże lub ringówkę.
8. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na uczestnictwo któregokolwiek z wystawców lub psów bez podania przyczyny.

Zgłoszenia – Przyjmowanie psów na wystawę
§ 6

1.Mikrochipy (zgodne ze standardem ISO) oraz tatuaże są akceptowane na równi.
2. Organizatorzy muszą zadbać o to, aby na wystawie pokazane były tylko te rasy, których wzorce zostały zatwierdzone przez Stowarzyszenie oraz które są zarejestrowane w księdze rodowodowej lub w księdze wstępnej organizacji uznawanej przez Stowarzyszenie .
3. Wzorce ras oraz przyrząd do mierzenia wysokości psów mogą być dostępne na ringu podczas oceny.
                                                                                                                            § 7

Na wszystkich wystawach, z zastrzeżeniem § 3 pkt.1 lit.c obowiązuje podział ras na 7 grup zgodnie z systematyką WCHSA (Word Cynologic Hunting Sports Aliance) – organizacji światowej w skład której wchodzi stowarzyszenie Kynologia Polska

Grupa 1 – Owczarki i psy pasterskie
Grupa 2 – Psy użytkowe
Grupa 3 – Teriery
Grupa 4 – Aportery, płochacze i psy dowodne  (psy myśliwskie  pracujące na ptactwie)
Grupa 5 – Gończe, norowce i charty (psy myśliwskie pracujące na zwierzynie)
Grupa 6 – Psy towarzyszące ( powyżej 35 cm w kłębie )
Grupa 7 – Psy ozdobne (poniżej 35 cm w kłębie)

§ 8

1.Psy mogą być zgłaszane na wystawę w następujących klasach:
a) Klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
b) Klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
c) Klasa młodzieży – wiek od 9 do 15 miesięcy dla ras poniżej 35cm,
od  9 do 18 miesięcy dla ras powyżej 35cm
d) Klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
e) Klasa otwarta – wiek powyżej 18 miesięcy,
f) Klasa championów – wiek pow. 18 miesięcy , dla psów posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa wystawowego. Do zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kserokopię championatu,
g) Klasa użytkowa – dla psów w wieku min. 12 mies. z wyszkoleniem minimum PT i pozytywnym zaliczeniem psychotestów , które są psami pracującymi w służbach mundurowych, ekipach ratowniczych, są psami asystującymi niepełnosprawnym, etc. Do zgłoszenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający użytkowość psa
h) Klasa weteranów – wiek powyżej 6 lat dla ras powyżej 35cm
powyżej 7 lat dla ras poniżej 35cm
2. Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa. W przypadku, gdy data urodzenia przypada w dniu wystawiania psa, wystawca ma prawo wyboru klasy, do której chce zgłosić psa. W sytuacji gdy wystawy organizowane są dzień po dniu , wystawca ma obowiązek zgłoszenia psa na drugi dzień do właściwej dla wieku klasy.
Pies, który w dniu wystawiania osiąga wiek graniczny między klasami, (np. szczenię kończące w dniu wystawy 9 miesięcy), może być dniu urodzin wystawiany w klasie szczeniąt lub w klasie młodzieży, według decyzji wystawcy; warunkiem jest podjęcie decyzji o wyborze klasy przed zamknięciem przyjmowania zgłoszeń. Jeśli następnego dnia odbywa się kolejna wystawa w tym samym miejscu, pies taki musi być na niej wystawiany zgodnie z osiągniętym wiekiem, czyli w klasie młodzieży.

§ 9

1. Karta Zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:
a) imię i przydomek hodowlany psa,
b) numer księgi rodowodowej psa (KR) lub księgi wstępnej (KW) organizacji do w której pies jest zarejestrowany w chwili zgłaszania go na wystawę
c) rasę, płeć, umaszczenie oraz datę urodzenia psa,
d) imiona i przydomki hodowlane rodziców,
e) imię i nazwisko hodowcy,
f) imię i nazwisko oraz adres właściciela psa, numer telefonu oraz adres e-mail
g) osiągnięcia psa , w tym przyznane tytuły, kategorie, certyfikaty itp.,
h) klasę, do której pies jest zgłoszony,
i) podpis zgłaszającego (w przypadku zgłoszeń elektronicznych podpis niewymagany),

2. W każdym przypadku, karta zgłoszenia psa powinna zawierać klauzulę akceptacji regulaminów organizatora, w szczególności Regulaminu Wystaw Psów Rasowych, oraz ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego psa a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych wystawy.
3. Właściciel psa winien zgłosić psa / psy na wystawę wypełniając i przesyłając Kartę Zgłoszenia w terminie określonym przez organizatora.
4. Każdorazowo do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć kserokopię Rodowodu i inne dokumenty potwierdzające zgłoszenie do danej Klasy wystawowej, za wyjątkiem psów zarejestrowanych w stowarzyszeniu Kynologia Polska.

Zasady organizacji wystawy
§ 10

1. Za udział w wystawie pobierane są opłaty ustalone przez organizatorów wystawy, służące pokryciu kosztów organizacji wystawy. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty.
2. Wystawy są dostępne dla publiczności, a organizatorzy mogą pobierać opłaty za wstęp. Informacje o terenie, miejscu, dacie wystawy oraz obsadzie sędziowskiej organizator wystawy rozpowszechnia odpowiednio wcześniej za pomocą dostępnych środków przekazu.

§ 11

1. Zarząd Stowarzyszenia  zatwierdza obsadę sędziowską na wszystkie wystawy.
2. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić zatwierdzenia sędziego w przypadku gdy:
–  do Stowarzyszenia wpłynęły skargi lub negatywne opinie dotyczące danego sędziego
– dany sędzia nie przestrzegał regulaminów wystaw, sędziów lub hodowli
– dany sędzia dopuścił się nadużyć finansowych lub rażących zaniedbań podczas działalności kynologicznej;
3. Ewentualne zmiany w obsadzie sędziowskiej muszą być zgłaszane i zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia .
4. W przypadku wystaw międzynarodowych, wybór obsady sędziowskiej musi być poprzedzony wcześniejszymi ustaleniami.

§ 12

1. Organizator wystawy odpowiedzialny jest za przygotowanie pełnej  informacji o wystawie.
2. Organizator wystawy zobowiązany jest do wydania katalogu wystawowego.
3. Katalog wystawowy jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie i powinien zawierać następujące informacje:
a) rasy (na wystawach międzynarodowych rasa musi być podana w języku polskim oraz jednym języku obcym),
b) płeć psów,
c) klasy w ramach płci,
d) dane psa
e) wykaz sędziów,
f) skład komitetu organizacyjnego,
g) zasady podziału na klasy oraz grupy,
h) przyznawane na danej wystawie certyfikaty oraz tytuły,
i) plan sędziowania,
j) katalog może zawierać dodatkowo krótką charakterystykę ras, zasady oceny psów, reklamy itp.,
k) wykaz wystawców – imię i nazwisko, numer telefonu, strona internetowa, adres e-mail, itp.
4. Dane o każdym psie, które katalog powinien zawierać:
a) numer katalogowy każdego psa, będący również numerem startowym,
b) imię i przydomek hodowlany, posiadaną kategorię i tytuł,
c) datę urodzenia, płeć oraz umaszczenie,
d) numer rodowodu,
e) imiona i przydomki rodziców,
f) imię i nazwisko hodowcy i wystawcy

Wymagania techniczne organizacji wystawy
§ 13

1. Teren wystawy powinien być oznakowany, na terenie wystawy powinno znajdować się miejsce zacienione dla psów, dostęp do świeżej wody dla psów, miejsce dla organizatorów wystawy w tym sekretariat, punkt weterynaryjny, sanitariaty, ogrodzone ringi do oceny psów
2. Wyposażenie ringu powinno zapewniać sędziemu oraz sekretarzowi odpowiednie warunki do pracy.
Wyposażenie to stanowią:
a) stół sędziowski z parasolem bądź innym zadaszeniem,
b) jednorazowe ściereczki do wycierania rąk
c) stół do oceny ras małych oraz miniaturowych
3. Wystawa powinna spełniać wymogi przepisów ogólnych.

§ 14

1. Organizatorzy mają obowiązek zapewnić wystawcom oraz psom właściwe warunki wystawy oraz bezpieczeństwo, zapewnić sędziom, sekretarzom, stażystom, gospodarzom ringowym oraz pozostałym osobom pomagającym w organizacji wystawy dogodne warunki pracy,
2. Wystawca ma obowiązek:
a) przestrzegać przepisów porządkowych wystawy,
b) nie wszczynać dyskusji z sędzią ani organizatorami, wszelkie uwagi dotyczące pracy sędziego oraz organizatorów powinny być składane do Zarządu Stowarzyszenia na piśmie po zakończeniu wystawy lub do organizatora jeszcze w czasie jej trwania  ( jeżeli wystawca stwierdza rażące uchybienia w ocenie swojego psa).
c) nosić podczas wystawy numer wystawowy,
d) stawić się w odpowiednim czasie z psem do oceny,
3.Uczestnicy wystawy naruszający regulamin wystawy mogą podlegać karze:
a) upomnienia
b) nagany
c) zakazu uczestnictwa w wystawach (na czas określony/nieokreślony)
d) zawieszenia w prawach członka (na czas określony)
e) wykluczenia z szeregów Kynologii Polskiej.
Karę powyższą nakłada Zarząd Kynologii Polskiej, z wyjątkiem zakazu uczestnictwa w wystawach (na czas określony/nieokreślony), którą to może nałożyć również Główny sędzia wystawy, w trakcie wystawy.
Fakt nałożenia na uczestnika wystawy zakazu udziału w wystawach (na czas określony/nieokreślony) Główny sędzia wystawy zgłasza Zarządowi Kynologii Polskiej w terminie do 7 dni.
Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka lub wykluczenia z szeregów Kynologii Polskiej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie do 30 dni.

Zasady oceniania psów
§ 15

1. Na wystawie oceny psów dokonuje uprawniony sędzia kynologiczny lub sędzia kynologiczny zaproszony z innej organizacji polskiej lub zagranicznej. Prawa, wymagania oraz kompetencje sędziów oceniających na wystawie określa Regulamin Sędziów Kynologicznych.
2. W czasie dokonywania oceny psów na ringu oprócz sędziów, mogą znajdować się tylko młody asystent kynologiczny, sekretarz, gospodarz ringowy oraz asystent sędziego, łącznik i tłumacz.
3. Sędziowie mogą zgodzić się na zmianę osoby wystawiającej psa. Podczas oceny psów na ringu, sędzia może posługiwać się wzorcem rasy zatwierdzonym przez Stowarzyszenie .
4. Ocena poszczególnych ras odbywa się publicznie na ringu; najpierw psy, następnie suki, według klas następujących po sobie. W klasach dorosłych (od pośredniej wzwyż na ringu oceniane są najpierw wszystkie psy, następnie suki).
5. Sędziowanie odbywa się według planu sędziowania. W czasie oceny psów na ringu sędzia posługuje się wyłącznie planem sędziowania, nie może posługiwać się katalogiem. Organizatorzy zobowiązani są do wydrukowania i dostarczenia sędziom planu sędziowania.

§ 16

1. Sędzia może wystawić następujące oceny dla psów zapisanych do klasy począwszy od młodzieży:
a) ocena doskonała – może zostać przyznana wyłącznie psu, który jest bardzo bliski idealnemu wzorcowi rasy, jest prezentowany w doskonałej kondycji, wykazujący harmonijny i zrównoważony charakter, posiadający wysoką „klasę” i doskonałą postawę. Jego wybitne cechy rasy pozwalają pominąć małe niedoskonałości, pies ten musi wykazywać wyraziste cechy swojej rasy i płci
b) ocena bardzo dobra – może zostać przyznana tylko psu, który posiada cechy typowe dla swojej rasy, proporcjonalną budowę ciała i dobrą kondycję wystawową, można pominąć nieliczne błędy, ale nie anatomiczne. Ocena ta może zostać przyznana jedynie psu, który wykazuje dużą „klasę”,
c) ocena dobra – powinna zostać przyznana psu, który posiada główne cechy rasy, jednak wykazuje też i wady. W ogólnej ocenie musi być on dobrym przedstawicielem swojej rasy. 
d) ocena dostateczna – należy przyznać psu o wystarczająco typowym wyglądzie, który prezentowany jest w nieodpowiedniej kondycji lub nie wykazuje typowych zalet ogólnie przyjętych dla danej rasy.
e) ocena dyskwalifikująca – musi zostać przyznana psu, który nie wykazuje cech typowych dla danej rasy opisanemu we wzorcu, lub jest agresywny, posiada wady uzębienia lub zgryzu, anomalie jąder, wykazuje wadliwe umaszczenie szaty lub wyraźnie wykazuje oznaki albinizmu. Ta ocena powinna zostać także przyznana psu, który jest bardzo mało typowy pod względem jednej cechy, że może to stwarzać zagrożenie dla jego zdrowia. Ponadto ocena ta powinna być przyznawana psom, które wykazują poważne lub dyskwalifikujące wady w odniesieniu do wzorca rasy,
f) nie do oceny – tak zaklasyfikowany powinien zostać każdy pies, który się nie rusza; ciągle skacze na swojego handlera lub stara się wydostać z ringu, co uniemożliwia ocenę jego chodu i ruchów, lub nie chce poddać się ocenie przez sędziego, uniemożliwiając kontrolę zgryzu i zębów, anatomii i budowy ciała, ogona lub jąder, a także pies, u którego zaobserwować można ślady operacji lub leczenia wskazujące na prawdopodobne próby oszustwa.
To samo dotyczy sytuacji, w których sędzia ma poważne podstawy, aby podejrzewać, że pies przeszedł operacje mające skorygować jego pierwotny stan lub cechę (np. operację ucha lub ogona). Przyczyna wydania werdyktu „nie do oceny” musi być uzasadniona na karcie oceny,
2. W klasie baby coraz w klasie szczeniąt przyznaje się następujące oceny:
a) ocena wybitnie obiecująca
b) ocena obiecująca
c) ocena mało obiecująca
d) nie do oceny

§ 17

1. Sędzia wpisuje w kartę oceny psa: ocenę wraz z jej uzasadnieniem, lokatę psa, medal , zdobyte tytuły (Najlepsze Baby w Rasie, Najlepsze Szczenię w Rasie,  Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Pies w Rasie, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy, Najlepszy Weteran), certyfikaty (CP, JCAC, CAC, CACIB, res JCAC, res CAC,res CACIB) Karta oceny musi być podpisana przez sędziego.
2. Istnieje możliwość, że trzy najlepsze psy w każdej klasie, które są klasyfikowane na lokatach od 1 do 3, otrzymują karty oceny z opisem, pozostałe psy otrzymują opis słowny sędziego i dyplomy z przyznanymi lokatami.

Tytuły oraz nagrody
§ 18

1.  Najlepsze Baby w Rasie (NBwR)– o tytuł ten konkurują w każdej rasie pies i suka z klasy Baby z ocenami wybitnie obiecującymi i lokatą 1-szą
2. Najlepsze Szczenię w Rasie (NSzwR)– o tytuł ten konkurują w każdej rasie pies i suka z klasy Szczeniąt z ocenami wybitnie obiecującymi i lokatą 1-szą
3. Zwycięzca Młodzieży (Zw.Mł.)- o tytuł ten konkurują w każdej rasie pies i suka z klasy Młodzieży, z ocenami doskonałymi  i  lokatą 1-szą.

4. Najlepszy Pies / Najlepsza Suka w Rasie  (NPwR/NSwR) – o tytuły ten konkurują oddzielnie psy, oddzielnie suki, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę 1-szą w klasie  pośredniej, otwartej, użytkowej , championów i weteranów w każdej rasie. Najlepszego Psa / Najlepszą Sukę  wyłania sędzia w wyniku porównania zwycięzców w/w  klas. 

5. Najlepszy Weteran w Rasie(NWwR)o tytuł ten konkurują w wyniku porównania w każdej rasie pies i suka z klasy weteranów, z ocenami doskonałymi  i  lokatą 1-szą.
6. O tytuł – Zwycięzca Rasy (BOB) rywalizuje Najlepszy Pies w Rasie z Najlepszą Suką w Rasie

§ 19

1. CP – certyfikat ten otrzymuje pies i suka w klasie baby lub szczeniąt , który uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą, bez względu na liczbę konkurentów.  Fakt przyznania CP sędzia wpisuje do karty oceny.

2. JCAC – certyfikat na Championa Młodzieży. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą, bez względu na liczbę konkurentów.  Fakt przyznania JCAC sędzia wpisuje do karty oceny.

3. JCACIB – certyfikat o przyznanie tytułu Młodzieżowego Międzynarodowego Championa Piękności.
Certyfikat JCACIB może otrzymac pies i suka w każdej rasie , który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie młodzieży. Fakt przyznania certyfikatu JCACIB sędzia wpisuje w karcie oceny.

4. CAC – certyfikat na krajowego championa wystawowego. Certyfikat może otrzymać pies i suka, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów oraz weteranów, bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania CAC sędzia wpisuje do karty oceny

5. CACIB – certyfikat o przyznanie tytułu Międzynarodowego Championa Piękności
jest przyznawany na wystawach międzynarodowych.
Certyfikat CACIB może otrzymać pies i suka w każdej rasie, którzy zostali zwycięzcami swojej klasy (którym została przyznana ocena doskonała , lokata pierwsza) . Psa i sukę wyłania sędzia w wyniku porównania. Do porównania stają zwycięzcy klasy pośredniej, otwartej, użytkowej oraz championów i weteranów.
Certyfikat CACIB może zostać przyznany wyłącznie, jeżeli dany pies został oceniony, jako będący pierwszorzędnej jakości. CACIB łączy się automatycznie z oceną „DOSKONAŁĄ – lokata pierwsza” i certyfikatem CAC. Fakt przyznania CACIB sędzia wpisuje do karty oceny.

6. res JCAC, res CAC – przyznawane są w klasach, uznaniowo przez sędziego za zajęcie 2 lokaty w klasie. Warunkiem jest uzyskanie oceny doskonałej  podczas oceny danej klasy ( 3 certyfikaty res.JCAC lub res.CAC mozna zamienic na certyfikat JCAC lub CAC, stosownie do kategorii wiekowej)

7. res CACIB – po wyłonieniu psa otrzymującego certyfikat CACIB, sędzia może przyznać drugiemu najlepszemu w porównaniu psu certyfikat res. CACIB ( 3 certyfikaty res CACIB mozna zamienic na certyfikat CACIB).

§ 20

1. Gold Puppy (Gold PP)– tytuł ten może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CP od co najmniej 2 różnych sędziów na wystawach w klasie baby i szczeniąt. Przynajmniej jeden z certyfikatów powinien pochodzić z wystawy organizowanej przez Kynologię Polską. Jeden z certyfikatów CP może być zastąpiony przez certyfikat JCAC otrzymanym w klasie młodzieży, jeśli właściciel psa wyrazi takie życzenie.

2.Młodzieżowy Champion Polski (JCH PL)– tytuł ten może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu JCAC od co najmniej 2 różnych sędziów na wystawach w klasie młodzieży. Przynajmniej jeden z certyfikatów powinien pochodzić z wystawy organizowanej przez Kynologię Polską. Jeden z certyfikatów JCAC może być zastąpiony przez certyfikat CAC otrzymanym w klasie dorosłej (od pośredniej wzwyż), jeśli właściciel psa wyrazi takie życzenie.Warunkiem otrzymania tytułu Championa jest wykonanie badań DNA .

3. Champion Polski (CH Pl)- może być przyznany na podstawie 3 – krotnie uzyskanego certyfikatu CAC od co najmniej 2 różnych sędziów w klasach dorosłych i po wykonaniu badań DNA . Przynajmniej jeden z certyfikatów powinien pochodzić z wystawy organizowanej przez Kynologię Polską.

4. Champion Weteranów (CH V)– może zostać przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CAC Weteranów od co najmniej 2 różnych sędziów i po wykonaniu badań DNA. Przynajmniej jeden z certyfikatów powinien pochodzić z wystawy organizowanej przez Kynologię Polską.

5. Grand Champion (Grand CH)– może zostać przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CAC, przez psa posiadającego już tytuł Champion Polski. Między pierwszym a ostatnim certyfikatem musi upłynąć co najmniej 1 rok. Przynajmniej jeden z certyfikatów powinien pochodzić z wystawy organizowanej przez Kynologię Polską.

Tytuły : Gold Puppy, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski, Championa Weteranów i Grand Championa nadaje Zarząd Stowarzyszenia  na wniosek właściciela psa. Do wniosku muszą być dołączone czytelne kopie kart ocen,  stosowny formularz, potwierdzenie opłaty i kopia badania DNA(Champion Młodzieży i Champion Polski).

6.  Młodzieżowy Inter Champion (J Int.CH)  – tytuł ten może zostać przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu JCAC na wystawie (klubów należących do WCHSA lub współpracujących na zasadzie partnerów)  z 3 różnych krajów, od co najmniej 2 różnych sędziów  , przy czym jedna wystawa musi odbyć się poza granicami Polski, jedna być organizowana przez Kynologię Polską.  Warunkiem przyznania tytułu J Int CH jest posiadanie przez psa tytułu Młodzieżowy Champion Polski (J CH PL) Wniosek o przyznanie tytułu Interchampiona Młodzieży wysyłany jest do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd przesyła wnioski do WCHSA z siedzibą w Bułgarii.

7.Inter Champion (Int. CH) – tytuł ten może zostać przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CACIB 3 różnych krajów, od co najmniej 2 różnych sędziów na wystawach (klubów należących do WCHSA lub współpracujących na zasadzie partnerów) , przy czym jedna wystawa musi odbyć się poza granicami Polski, jedna być organizowana przez Kynologię Polską. Wniosek o przyznanie tytułu Interchampiona wysyłany jest do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd przesyła wnioski do WCHSA z siedzibą w Bułgarii.

8. Multi Champion (Multi CH)- może zostać przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu championa innych państw, przez psa posiadającego już tytuł Inter Championa

9. Grand Multi Champion (GR Multi CH) – moze zostac przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytulu Multi Championa ( pies musi posiadac tytuł Inter Championa + championaty 9 różnych państw) .

10. Championaty innych państw zdobyte na terenie Polski będą uznawane tylko wtedy, jezeli taki Championat zostal zdobyty na wystawie klubu nalezacego lub wspolpracujacego z WCHSA.

11. Zgodnie z Regulaminem i za zgodą WCHSA, na terenie jednego kraju może zostać zorganizowana wystawa międzynarodowa z prawem przyznawania certyfikatów CACIB i tytułu Championa innego kraju.

Konkurencje finałowe 

§ 21

1. Best of Group (BOG) – o tytuł zwycięzcy grupy rywalizują Zwycięzcy Rasy (BOB) należący do poszczególnych grup od 1-7 (stosownie do przynależności do danej grupy)
2. Best In Show Baby – o tytuł rywalizują wszystkie psy z tytułem Najlepsze Baby w Rasie (NBwR),
3. Best In Show Puppy – o tytuł ten rywalizują wszystkie psy z tytułem Najlepsze Szczenię w Rasie (NSzwR),
4. Best In Show Junior (BIS Junior) – o tytuł rywalizują wszyscy Zwycięzcy Młodzieży z poszczególnych ras (Zw.Mł)
5. Best In Show do 35cm (Zwycięzca Wystawy – BIS do 35 cm) – o tytuł rywalizują Zwycięzcy Ras do 35 cm(BOB)
6. Best In Show  powyżej 35cm (Zwycięzca BIS powyżej 35 cm) – o tytuł rywalizują wszyscy Zwycięzcy Ras powyżej 35 cm(BOB)
7. Best In Show – o tytuł Zwycięzcy Wystawy (BIS) rywalizują 2 psy – BIS do 35 cm i BIS powyżej 35 cm

§ 22

1. Na wystawach krajowych oraz międzynarodowych można dodatkowo zorganizować konkurencje hodowlane . Konkurencjami tymi są:
a) Najlepsza Para Hodowlana: reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należące do tego samego właściciela, posiadające uprawnienia hodowlane
b) Najlepsza Hodowla – grupa 3 do 5 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, wyhodowanych przez tę samą osobę (ten sam przydomek hodowlany).  Psy nie muszą być własnością tej osoby,
c) Najlepszy Reproduktor lub Najlepsza Suka Hodowlana  – ojciec lub matka, z co najmniej 3, a maksymalnie 6 swoimi potomkami.

d). Najpiekniejsze Pokolenie – grupa minimum 3 psów (w róznej konfiguracji płci) , należąca do różnych właścicieli, gdzie przedstawione są 3 pokolenia np. dziadek – ojciec – syn. Wystawiane są wg starszeństwa od najstarszego do najmłodszego.

2. Organizator ma prawo zorganizować ponadto inne konkursy dodatkowe niewymienione wcześniej, o czym musi poinformować Zarząd Stowarzyszenia . Zarząd Stowarzyszenia wydaje pozwolenie bądź zakazuje organizacji innych konkursów, o których nie ma mowy w niniejszym regulaminie.
3. Przykładowe konkurencje dodatkowe
a) Najpiękniejszy Pies Użytkowy,
b) Best in Show Weteran
c) Best in Show Champion
d) Junior Handling
4. W konkurencjach hodowlanych i dodatkowych ma prawo wystąpić tylko pies lub suka uczestniczące w wystawie, zgłoszone do oceny indywidualnej .

W konkurencjach dla dzieci i młodzieży warunkiem uczestnictwa jest tylko posiadanie psa z rodowodem.

Szczegółowe prawa i obowiązki organizatorów oraz sędziów.
§ 23

1. Obowiązki organizatora wobec sędziego
a) Organizator wystawy musi opiekować się sędzią, zgodnie z wcześniejszą umową, od chwili jego przyjazdu do czasu wyjazdu; w przypadku sędziów zagranicznych obejmuje to zwykle dzień przed rozpoczęciem wystawy i dzień po jej zakończeniu,
b) Organizator musi pokryć koszty dojazdu sędziego, koniecznego noclegu i wyżywienia w czasie wystawy i podróży (dieta lub faktycznie poniesione koszty). Organizator jest zobowiązany opłacić dojazd sędziemu przed wystawą (zakup biletu lub ekwiwalent na dojazd ) lub za zgodą sędziego, rozliczyć się niezwłocznie po zakończeniu wystawy.
c) Zaleca się, by ustalenia finansowe pomiędzy sędzią a organizatorami wystawy były dokonywane odpowiednio wcześniej w formie pisemnej umowy, i były respektowane przez obie strony.
d) Organizatorzy wystawy powinni przesłać sędziemu zaproszenie. Sędzia jest zobowiązany do poinformowania organizatorów o przyjęciu bądź odmowie zaproszenia. Sędzia powinien zawsze wywiązywać się ze swego obowiązku sędziowania, chyba, że będzie to niemożliwe z ważnych i uzasadnionych powodów. Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu sędzia nie może wypełnić swoich  obowiązków, musi natychmiast poinformować o tym organizatora w formie ustnej lub pisemnej.
e) Organizator wystawy musi utrzymywać w mocy swoje zaproszenie; jego unieważnienie jest dopuszczalne jedynie z powodu działania siły wyższej lub na mocy wzajemnych ustaleń z sędzią, W przypadku gdyby organizatorzy wystawy byli zmuszeni do jej odwołania, są oni zobowiązani do zwrócenia sędziemu kosztów, jakie do tej chwili poniósł. Jeżeli sędzia z jakiegokolwiek powodu, poza siłą wyższą uzna, że nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków związanych z sędziowaniem, jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty, jakie ponieść mogli w związku z tym organizatorzy
f) Sędzia musi być poinformowany wcześniej przed wystawą o rasach i ilości psów, jakie będzie sędziował. Przesłanie tych informacji sędziemu odpowiednio wcześnie na piśmie jest obowiązkiem organizatora wystawy,
2.Zabrania się sędziemu przeglądać katalog wystawy przed lub w trakcie sędziowania. Z tego względu organizator nie może udostępniać sędziemu katalogu przed zakończeniem wystawy.

Skargi i kary

§ 24

Wszystkie decyzje sędziego dotyczące opisu psa, przyznanego mu miejsca i oceny, jak również przyznania tytułów i certyfikatów są ostateczne, niepodważalne i nie podlegają dyskusji z uwzględnieniem § 25

§ 25

1. Z zastrzeżeniem § 24 , w sytuacji gdy wystawca stwierdza rażące uchybienia w ocenie sędziego, może złożyć protest do organizatora w trakcie trwania wystawy. W takiej sytuacji po zakończeniu oceny na ringach winna zebrać się komisja sędziowska i rozpatrzyć zasadność protestu.
2. Przyznane przez sędziego certyfikaty i tytuły mogą zostać zakwestionowane przez Zarząd Stowarzyszenia po wpłynięciu skargi na piśmie,  jeśli zostały wydane niezgodnie z regulaminem wystaw. Weryfikacja może być dokonywana w każdym czasie, a w szczególności przy zatwierdzaniu tytułu championa.

§ 26

Naruszenie niniejszego regulaminu może być karane środkami dyscyplinarnymi zgodnie ze Statutem.

§ 27

Organizatorzy wystaw odpowiadają za wszelkie uchybienia przed Zarządem Stowarzyszenia .

Przepisy końcowe
§ 28

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia  powołaniem odpowiedniej uchwały bądź wydaniem decyzji.

§ 29

Regulamin może być zmieniony w drodze uchwały wydanej przez Walne Zebranie Członków bądź Zarząd Stowarzyszenia

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2019

Treści umieszczone na stronie Kynologia Polska są prywatną własnością stowarzyszenia Kynologia Polska i podlegają ochronie praw autorskich, co stanowi zakaz kopiowania oraz powielania i wykorzystywania ich do własnych celów.

 

Wstęp
§ 1

Organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych jest jednym ze statutowych zadań stowarzyszenia Kynologia Polska, zwanym dalej w skrócie „Stowarzyszenie”.

§ 2

Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, Regulaminu Sędziów Kynologicznych oraz innych uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

§ 3

1.Stowarzyszenie Kynologia Polska organizuje następujące rodzaje wystaw:
a) Krajowa Wystawa Psów Rasowych
b) Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
c) Wystawa Specjalistyczna wybranej rasy lub grupy ras
d) Wystawa Psów Rasowych organizowana przez Sekcję rasy lub grupy ras
e) Wystawa Psów Rasowych o Zwycięstwo Polski
f) Europejska Wystawa Psów Rasowych
g) Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych z cyklu „Puchar Świata WCHSA”

§ 4

1. Organizatorami wystaw oraz pokazów psów, o których mowa w niniejszym regulaminie może być każdy członek stowarzyszenia .
2. Organizatorem wystawy krajowej może być osoba prywatna, firma oraz organizacje współpracujące. Wówczas wystawa taka odbywać się będzie pod patronatem stowarzyszenia Kynologia Polska, a Organizator musi spełnić wszystkie wytyczne ustalone przez Zarząd Stowarzyszenia.
3.Za organizację wystawy odpowiada Komitet Organizacyjny, natomiast nadzór nad wystawą sprawuje Zarząd Stowarzyszenia .

Wymagania specjalne – dobrostan psów

§ 5

1. Na wystawę organizowaną przez lub pod patronatem stowarzyszenia Kynologia Polska mogą być zgłaszane wyłącznie psy rasowe, których rodowód jest przez niego uznawany.
2. Zabrania się traktowania sierści, skóry lub nosa czymkolwiek, co zmienia jego strukturę, kolor lub postać. Wystawiane psy nie mogą być pod wpływem środków dopingujących i substancji wpływających na psychikę. Zabrania się również pozostawienie przywiązanego psa na stole służącym do przygotowań dłużej niż jest to konieczne do przygotowania psa.
3. Na terenie wystawy mogą przebywać wyłącznie psy zdrowe, posiadające komplet aktualnych szczepień, zgłoszone na daną wystawę.
4. Na terenie wystawy nie mogą przebywać suki w okresie rui oraz laktacji ze szczeniakami.
5. Sędzia ma prawo nie doprowadzić do oceny psów chorych, w złej kondycji wystawowej i suk w okresie rui i laktacji. Organizator po konsultacji z weterynarzem ma prawo wyprosić z terenu wystawy w/w psy.

6. Wystawca zobowiązany jest zapewnić psu godne warunki pobytu, zadbać o jego potrzeby fizjologiczne, psychiczne i ogólny dobrostan psa.

7. Zabrania się wystawiać psy w kolczatkach i obrożach zaciskowych oraz szelkach, zezwala się na zwykłą obroże lub ringówkę.
8. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na uczestnictwo któregokolwiek z wystawców lub psów bez podania przyczyny.

Zgłoszenia – Przyjmowanie psów na wystawę
§ 6

1.Mikrochipy (zgodne ze standardem ISO) oraz tatuaże są akceptowane na równi.
2. Organizatorzy muszą zadbać o to, aby na wystawie pokazane były tylko te rasy, których wzorce zostały zatwierdzone przez Stowarzyszenie oraz które są zarejestrowane w księdze rodowodowej lub w księdze wstępnej organizacji uznawanej przez Stowarzyszenie .
3. Wzorce ras oraz przyrząd do mierzenia wysokości psów mogą być dostępne na ringu podczas oceny.
                                                                                                                            § 7

Na wszystkich wystawach, z zastrzeżeniem § 3 pkt.1 lit.c obowiązuje podział ras na 7 grup zgodnie z systematyką WCHSA (Word Cynologic Hunting Sports Aliance) – organizacji światowej w skład której wchodzi stowarzyszenie Kynologia Polska

Grupa 1 – Owczarki i psy pasterskie
Grupa 2 – Psy użytkowe
Grupa 3 – Teriery
Grupa 4 – Aportery, płochacze i psy dowodne  (psy myśliwskie  pracujące na ptactwie)
Grupa 5 – Gończe, norowce i charty (psy myśliwskie pracujące na zwierzynie)
Grupa 6 – Psy towarzyszące ( powyżej 35 cm w kłębie )
Grupa 7 – Psy ozdobne (poniżej 35 cm w kłębie)

§ 8

1.Psy mogą być zgłaszane na wystawę w następujących klasach:
a) Klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
b) Klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
c) Klasa młodzieży – wiek od 9 do 15 miesięcy dla ras poniżej 35cm,
od  9 do 18 miesięcy dla ras powyżej 35cm
d) Klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
e) Klasa otwarta – wiek powyżej 18 miesięcy,
f) Klasa championów – wiek pow. 18 miesięcy , dla psów posiadających tytuł krajowego lub międzynarodowego championa wystawowego. Do zgłoszenia na wystawę należy dołączyć kserokopię championatu,
g) Klasa użytkowa – dla psów w wieku min. 12 mies. z wyszkoleniem minimum PT i pozytywnym zaliczeniem psychotestów , które są psami pracującymi w służbach mundurowych, ekipach ratowniczych, są psami asystującymi niepełnosprawnym, etc. Do zgłoszenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający użytkowość psa
h) Klasa weteranów – wiek powyżej 6 lat dla ras powyżej 35cm
powyżej 7 lat dla ras poniżej 35cm
2. Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia psa. W przypadku, gdy data urodzenia przypada w dniu wystawiania psa, wystawca ma prawo wyboru klasy, do której chce zgłosić psa. W sytuacji gdy wystawy organizowane są dzień po dniu , wystawca ma obowiązek zgłoszenia psa na drugi dzień do właściwej dla wieku klasy.
Pies, który w dniu wystawiania osiąga wiek graniczny między klasami, (np. szczenię kończące w dniu wystawy 9 miesięcy), może być dniu urodzin wystawiany w klasie szczeniąt lub w klasie młodzieży, według decyzji wystawcy; warunkiem jest podjęcie decyzji o wyborze klasy przed zamknięciem przyjmowania zgłoszeń. Jeśli następnego dnia odbywa się kolejna wystawa w tym samym miejscu, pies taki musi być na niej wystawiany zgodnie z osiągniętym wiekiem, czyli w klasie młodzieży.

§ 9

1. Karta Zgłoszenia powinna zawierać następujące dane:
a) imię i przydomek hodowlany psa,
b) numer księgi rodowodowej psa (KR) lub księgi wstępnej (KW) organizacji do w której pies jest zarejestrowany w chwili zgłaszania go na wystawę
c) rasę, płeć, umaszczenie oraz datę urodzenia psa,
d) imiona i przydomki hodowlane rodziców,
e) imię i nazwisko hodowcy,
f) imię i nazwisko oraz adres właściciela psa, numer telefonu oraz adres e-mail
g) osiągnięcia psa , w tym przyznane tytuły, kategorie, certyfikaty itp.,
h) klasę, do której pies jest zgłoszony,
i) podpis zgłaszającego (w przypadku zgłoszeń elektronicznych podpis niewymagany),

2. W każdym przypadku, karta zgłoszenia psa powinna zawierać klauzulę akceptacji regulaminów organizatora, w szczególności Regulaminu Wystaw Psów Rasowych, oraz ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego psa a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych wystawy.
3. Właściciel psa winien zgłosić psa / psy na wystawę wypełniając i przesyłając Kartę Zgłoszenia w terminie określonym przez organizatora.
4. Każdorazowo do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć kserokopię Rodowodu i inne dokumenty potwierdzające zgłoszenie do danej Klasy wystawowej, za wyjątkiem psów zarejestrowanych w stowarzyszeniu Kynologia Polska.

Zasady organizacji wystawy
§ 10

1. Za udział w wystawie pobierane są opłaty ustalone przez organizatorów wystawy, służące pokryciu kosztów organizacji wystawy. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie opłaty.
2. Wystawy są dostępne dla publiczności, a organizatorzy mogą pobierać opłaty za wstęp. Informacje o terenie, miejscu, dacie wystawy oraz obsadzie sędziowskiej organizator wystawy rozpowszechnia odpowiednio wcześniej za pomocą dostępnych środków przekazu.

§ 11

1. Zarząd Stowarzyszenia  zatwierdza obsadę sędziowską na wszystkie wystawy.
2. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić zatwierdzenia sędziego w przypadku gdy:
–  do Stowarzyszenia wpłynęły skargi lub negatywne opinie dotyczące danego sędziego
– dany sędzia nie przestrzegał regulaminów wystaw, sędziów lub hodowli
– dany sędzia dopuścił się nadużyć finansowych lub rażących zaniedbań podczas działalności kynologicznej;
3. Ewentualne zmiany w obsadzie sędziowskiej muszą być zgłaszane i zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia .
4. W przypadku wystaw międzynarodowych, wybór obsady sędziowskiej musi być poprzedzony wcześniejszymi ustaleniami.

§ 12

1. Organizator wystawy odpowiedzialny jest za przygotowanie pełnej  informacji o wystawie.
2. Organizator wystawy zobowiązany jest do wydania katalogu wystawowego.
3. Katalog wystawowy jest dokumentem zawierającym wykaz psów ocenianych na wystawie i powinien zawierać następujące informacje:
a) rasy (na wystawach międzynarodowych rasa musi być podana w języku polskim oraz jednym języku obcym),
b) płeć psów,
c) klasy w ramach płci,
d) dane psa
e) wykaz sędziów,
f) skład komitetu organizacyjnego,
g) zasady podziału na klasy oraz grupy,
h) przyznawane na danej wystawie certyfikaty oraz tytuły,
i) plan sędziowania,
j) katalog może zawierać dodatkowo krótką charakterystykę ras, zasady oceny psów, reklamy itp.,
k) wykaz wystawców – imię i nazwisko, numer telefonu, strona internetowa, adres e-mail, itp.
4. Dane o każdym psie, które katalog powinien zawierać:
a) numer katalogowy każdego psa, będący również numerem startowym,
b) imię i przydomek hodowlany, posiadaną kategorię i tytuł,
c) datę urodzenia, płeć oraz umaszczenie,
d) numer rodowodu,
e) imiona i przydomki rodziców,
f) imię i nazwisko hodowcy i wystawcy

Wymagania techniczne organizacji wystawy
§ 13

1. Teren wystawy powinien być oznakowany, na terenie wystawy powinno znajdować się miejsce zacienione dla psów, dostęp do świeżej wody dla psów, miejsce dla organizatorów wystawy w tym sekretariat, punkt weterynaryjny, sanitariaty, ogrodzone ringi do oceny psów
2. Wyposażenie ringu powinno zapewniać sędziemu oraz sekretarzowi odpowiednie warunki do pracy.
Wyposażenie to stanowią:
a) stół sędziowski z parasolem bądź innym zadaszeniem,
b) jednorazowe ściereczki do wycierania rąk
c) stół do oceny ras małych oraz miniaturowych
3. Wystawa powinna spełniać wymogi przepisów ogólnych.

§ 14

1. Organizatorzy mają obowiązek zapewnić wystawcom oraz psom właściwe warunki wystawy oraz bezpieczeństwo, zapewnić sędziom, sekretarzom, stażystom, gospodarzom ringowym oraz pozostałym osobom pomagającym w organizacji wystawy dogodne warunki pracy,
2. Wystawca ma obowiązek:
a) przestrzegać przepisów porządkowych wystawy,
b) nie wszczynać dyskusji z sędzią ani organizatorami, wszelkie uwagi dotyczące pracy sędziego oraz organizatorów powinny być składane do Zarządu Stowarzyszenia na piśmie po zakończeniu wystawy lub do organizatora jeszcze w czasie jej trwania  ( jeżeli wystawca stwierdza rażące uchybienia w ocenie swojego psa).
c) nosić podczas wystawy numer wystawowy,
d) stawić się w odpowiednim czasie z psem do oceny,

Zasady oceniania psów
§ 15

1. Na wystawie oceny psów dokonuje uprawniony sędzia kynologiczny lub sędzia kynologiczny zaproszony z innej organizacji polskiej lub zagranicznej. Prawa, wymagania oraz kompetencje sędziów oceniających na wystawie określa Regulamin Sędziów Kynologicznych.
2. W czasie dokonywania oceny psów na ringu oprócz sędziów, mogą znajdować się tylko młody asystent kynologiczny, sekretarz, gospodarz ringowy oraz asystent sędziego, łącznik i tłumacz.
3. Sędziowie mogą zgodzić się na zmianę osoby wystawiającej psa. Podczas oceny psów na ringu, sędzia może posługiwać się wzorcem rasy zatwierdzonym przez Stowarzyszenie .
4. Ocena poszczególnych ras odbywa się publicznie na ringu; najpierw psy, następnie suki, według klas następujących po sobie. W klasach dorosłych (od pośredniej wzwyż na ringu oceniane są najpierw wszystkie psy, następnie suki).
5. Sędziowanie odbywa się według planu sędziowania. W czasie oceny psów na ringu sędzia posługuje się wyłącznie planem sędziowania, nie może posługiwać się katalogiem. Organizatorzy zobowiązani są do wydrukowania i dostarczenia sędziom planu sędziowania.

§ 16

1. Sędzia może wystawić następujące oceny dla psów zapisanych do klasy począwszy od młodzieży:
a) ocena doskonała – może zostać przyznana wyłącznie psu, który jest bardzo bliski idealnemu wzorcowi rasy, jest prezentowany w doskonałej kondycji, wykazujący harmonijny i zrównoważony charakter, posiadający wysoką „klasę” i doskonałą postawę. Jego wybitne cechy rasy pozwalają pominąć małe niedoskonałości, pies ten musi wykazywać wyraziste cechy swojej rasy i płci
b) ocena bardzo dobra – może zostać przyznana tylko psu, który posiada cechy typowe dla swojej rasy, proporcjonalną budowę ciała i dobrą kondycję wystawową, można pominąć nieliczne błędy, ale nie anatomiczne. Ocena ta może zostać przyznana jedynie psu, który wykazuje dużą „klasę”,
c) ocena dobra – powinna zostać przyznana psu, który posiada główne cechy rasy, jednak wykazuje też i wady. W ogólnej ocenie musi być on dobrym przedstawicielem swojej rasy. 
d) ocena dostateczna – należy przyznać psu o wystarczająco typowym wyglądzie, który prezentowany jest w nieodpowiedniej kondycji lub nie wykazuje typowych zalet ogólnie przyjętych dla danej rasy.
e) ocena dyskwalifikująca – musi zostać przyznana psu, który nie wykazuje cech typowych dla danej rasy opisanemu we wzorcu, lub jest agresywny, posiada wady uzębienia lub zgryzu, anomalie jąder, wykazuje wadliwe umaszczenie szaty lub wyraźnie wykazuje oznaki albinizmu. Ta ocena powinna zostać także przyznana psu, który jest bardzo mało typowy pod względem jednej cechy, że może to stwarzać zagrożenie dla jego zdrowia. Ponadto ocena ta powinna być przyznawana psom, które wykazują poważne lub dyskwalifikujące wady w odniesieniu do wzorca rasy,
f) nie do oceny – tak zaklasyfikowany powinien zostać każdy pies, który się nie rusza; ciągle skacze na swojego handlera lub stara się wydostać z ringu, co uniemożliwia ocenę jego chodu i ruchów, lub nie chce poddać się ocenie przez sędziego, uniemożliwiając kontrolę zgryzu i zębów, anatomii i budowy ciała, ogona lub jąder, a także pies, u którego zaobserwować można ślady operacji lub leczenia wskazujące na prawdopodobne próby oszustwa.
To samo dotyczy sytuacji, w których sędzia ma poważne podstawy, aby podejrzewać, że pies przeszedł operacje mające skorygować jego pierwotny stan lub cechę (np. operację ucha lub ogona). Przyczyna wydania werdyktu „nie do oceny” musi być uzasadniona na karcie oceny,
2. W klasie baby coraz w klasie szczeniąt przyznaje się następujące oceny:
a) ocena wybitnie obiecująca
b) ocena obiecująca
c) ocena mało obiecująca
d) nie do oceny

§ 17

1. Sędzia wpisuje w kartę oceny psa: ocenę wraz z jej uzasadnieniem, lokatę psa, medal , zdobyte tytuły (Najlepsze Baby w Rasie, Najlepsze Szczenię w Rasie,  Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Pies w Rasie, Najlepsza Suka w Rasie, Zwycięzca Rasy, Najlepszy Weteran), certyfikaty (CP, JCAC, CAC, CACIB, res JCAC, res CAC,res CACIB) Karta oceny musi być podpisana przez sędziego.
2. Istnieje możliwość, że trzy najlepsze psy w każdej klasie, które są klasyfikowane na lokatach od 1 do 3, otrzymują karty oceny z opisem, pozostałe psy otrzymują opis słowny sędziego i dyplomy z przyznanymi lokatami.

Tytuły oraz nagrody
§ 18

1.  Najlepsze Baby w Rasie (NBwR)– o tytuł ten konkurują w każdej rasie pies i suka z klasy Baby z ocenami wybitnie obiecującymi i lokatą 1-szą
2. Najlepsze Szczenię w Rasie (NSzwR)– o tytuł ten konkurują w każdej rasie pies i suka z klasy Szczeniąt z ocenami wybitnie obiecującymi i lokatą 1-szą
3. Zwycięzca Młodzieży (Zw.Mł.)- o tytuł ten konkurują w każdej rasie pies i suka z klasy Młodzieży, z ocenami doskonałymi  i  lokatą 1-szą.

4. Najlepszy Pies / Najlepsza Suka w Rasie  (NPwR/NSwR) – o tytuły ten konkurują oddzielnie psy, oddzielnie suki, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę 1-szą w klasie  pośredniej, otwartej, użytkowej , championów i weteranów w każdej rasie. Najlepszego Psa / Najlepszą Sukę  wyłania sędzia w wyniku porównania zwycięzców w/w  klas. 

5. Najlepszy Weteran w Rasie(NWwR)o tytuł ten konkurują w wyniku porównania w każdej rasie pies i suka z klasy weteranów, z ocenami doskonałymi  i  lokatą 1-szą.
6. O tytuł – Zwycięzca Rasy (BOB) rywalizuje Najlepszy Pies w Rasie z Najlepszą Suką w Rasie

§ 19

1. CP – certyfikat ten otrzymuje pies i suka w klasie baby lub szczeniąt , który uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą, bez względu na liczbę konkurentów.  Fakt przyznania CP sędzia wpisuje do karty oceny.

2. JCAC – certyfikat na Championa Młodzieży. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą, bez względu na liczbę konkurentów.  Fakt przyznania JCAC sędzia wpisuje do karty oceny.

3. JCACIB – 

3. CAC – certyfikat na krajowego championa wystawowego. Certyfikat może otrzymać pies i suka, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów oraz weteranów, bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania CAC sędzia wpisuje do karty oceny

4. CACIB – certyfikat o przyznanie tytułu Międzynarodowego Championa Piękności
jest przyznawany na wystawach międzynarodowych.
Certyfikat CACIB może otrzymać pies i suka w każdej rasie, którzy zostali zwycięzcami swojej klasy (którym została przyznana ocena doskonała , lokata pierwsza) . Psa i sukę wyłania sędzia w wyniku porównania. Do porównania stają zwycięzcy klasy pośredniej, otwartej, użytkowej oraz championów i weteranów.
Certyfikat CACIB może zostać przyznany wyłącznie, jeżeli dany pies został oceniony, jako będący pierwszorzędnej jakości. CACIB łączy się automatycznie z oceną „DOSKONAŁĄ – lokata pierwsza” i certyfikatem CAC. Fakt przyznania CACIB sędzia wpisuje do karty oceny.

5. res JCAC, res CAC – przyznawane są w klasach, uznaniowo przez sędziego za zajęcie 2 lokaty w klasie. Warunkiem jest uzyskanie oceny doskonałej i obecność co najmniej 5 psów na ringu podczas oceny danej klasy ( 3 certyfikaty res.JCAC lub res.CAC mozna zamienic na certyfikat JCAC lub CAC, stosownie do kategorii wiekowej)

6. res CACIB – po wyłonieniu psa otrzymującego certyfikat CACIB, sędzia może przyznać drugiemu najlepszemu w porównaniu psu certyfikat res. CACIB ( 3 certyfikaty res CACIB mozna zamienic na certyfikat CACIB).

§ 20

1. Gold Puppy (Gold PP)– tytuł ten może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CP od co najmniej 2 różnych sędziów na wystawach w klasie baby i szczeniąt. Jeden z certyfikatów CP może być zastąpiony przez certyfikat JCAC otrzymanym w klasie młodzieży, jeśli właściciel psa wyrazi takie życzenie.

2.Młodzieżowy Champion Polski (JCH PL)– tytuł ten może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu JCAC od co najmniej 2 różnych sędziów na wystawach w klasie młodzieży. Jeden z certyfikatów JCAC może być zastąpiony przez certyfikat CAC otrzymanym w klasie dorosłej (od pośredniej wzwyż), jeśli właściciel psa wyrazi takie życzenie.Warunkiem otrzymania tytułu Championa jest wykonanie badań DNA .

3. Champion Polski (CH Pl)- może być przyznany na podstawie 3 – krotnie uzyskanego certyfikatu CAC od co najmniej 2 różnych sędziów w klasach dorosłych i po wykonaniu badań DNA .

4. Champion Weteranów (CH VET)– może zostać przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CAC Weteranów od co najmniej 2 różnych sędziów i po wykonaniu badań DNA

5. Grand Champion (Grand CH)– może zostać przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CAC, przez psa posiadającego już tytuł Champion Polski. Między pierwszym a ostatnim certyfikatem musi upłynąć co najmniej 1 rok.

Tytuły : Gold Puppy, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski, Championa Weteranów i Grand Championa nadaje Zarząd Stowarzyszenia  na wniosek właściciela psa. Do wniosku muszą być dołączone czytelne kopie kart ocen,  stosowny formularz, potwierdzenie opłaty i kopia badania DNA(Champion Młodzieży i Champion Polski).

6.  Młodzieżowy Inter Champion (J Int.CH)  – tytuł ten może zostać przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu JCAC na wystawie (klubów należących do WCHSA lub współpracujących na zasadzie partnerów)  z 3 różnych krajów, od co najmniej 2 różnych sędziów  , przy czym jedna wystawa musi odbyć się poza granicami Polski.  Warunkiem przyznania tytułu J Int CH jest posiadanie przez psa tytułu Młodzieżowy Champion Polski (J CH PL) Wniosek o przyznanie tytułu Interchampiona Młodzieży wysyłany jest do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd przesyła wnioski do WCHSA z siedzibą w Bułgarii.

7.Inter Champion (Int. CH) – tytuł ten może zostać przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego certyfikatu CACIB 3 różnych krajów, od co najmniej 2 różnych sędziów na wystawach (klubów należących do WCHSA lub współpracujących na zasadzie partnerów) , przy czym jedna wystawa musi odbyć się poza granicami Polski. Wniosek o przyznanie tytułu Interchampiona wysyłany jest do Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd przesyła wnioski do WCHSA z siedzibą w Bułgarii.

8. Multi Champion (Multi CH)- może zostać przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu championa innych państw, przez psa posiadającego już tytuł Inter Championa

9. Grand Multi Champion (GR Multi CH) – moze zostac przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytulu Multi Championa ( pies musi posiadac tytuł Inter Championa + championaty 9 różnych państw) .

10. Championaty innych państw zdobyte na terenie Polski będą uznawane tylko wtedy, jezeli taki Championat zostal zdobyty na wystawie klubu nalezacego lub wspolpracujacego z WCHSA.

11. Zgodnie z Regulaminem i za zgodą WCHSA, na terenie jednego kraju może zostać zorganizowana wystawa międzynarodowa z prawem przyznawania certyfikatów CACIB i tytułu Championa innego kraju.

Konkurencje finałowe 

§ 21

1. Best of Group (BOG) – o tytuł zwycięzcy grupy rywalizują Zwycięzcy Rasy (BOB) należący do poszczególnych grup od 1-7 (stosownie do przynależności do danej grupy)
2. Best In Show Baby – o tytuł rywalizują wszystkie psy z tytułem Najlepsze Baby w Rasie (NBwR),
3. Best In Show Puppy – o tytuł ten rywalizują wszystkie psy z tytułem Najlepsze Szczenię w Rasie (NSzwR),
4. Best In Show Junior (BIS Junior) – o tytuł rywalizują wszyscy Zwycięzcy Młodzieży z poszczególnych ras (Zw.Mł)
5. Best In Show do 35cm (Zwycięzca Wystawy – BIS do 35 cm) – o tytuł rywalizują Zwycięzcy Ras do 35 cm(BOB)
6. Best In Show  powyżej 35cm (Zwycięzca BIS powyżej 35 cm) – o tytuł rywalizują wszyscy Zwycięzcy Ras powyżej 35 cm(BOB)
7. Best In Show – o tytuł Zwycięzcy Wystawy (BIS) rywalizują 2 psy – BIS do 35 cm i BIS powyżej 35 cm

§ 22

1. Na wystawach krajowych oraz międzynarodowych można dodatkowo zorganizować konkurencje hodowlane . Konkurencjami tymi są:
a) Najlepsza Para Hodowlana: reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należące do tego samego właściciela, posiadające uprawnienia hodowlane
b) Najlepsza Hodowla – grupa 3 do 5 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, wyhodowanych przez tę samą osobę (ten sam przydomek hodowlany).  Psy nie muszą być własnością tej osoby,
c) Najlepszy Reproduktor lub Najlepsza Suka Hodowlana  – ojciec lub matka, z co najmniej 3, a maksymalnie 6 swoimi potomkami.

d). Najpiekniejsze Pokolenie – grupa minimum 3 psów (w róznej konfiguracji płci) , należąca do różnych właścicieli, gdzie przedstawione są 3 pokolenia np. dziadek – ojciec – syn. Wystawiane są wg starszeństwa od najstarszego do najmłodszego.

2. Organizator ma prawo zorganizować ponadto inne konkursy dodatkowe niewymienione wcześniej, o czym musi poinformować Zarząd Stowarzyszenia . Zarząd Stowarzyszenia wydaje pozwolenie bądź zakazuje organizacji innych konkursów, o których nie ma mowy w niniejszym regulaminie.
3. Przykładowe konkurencje dodatkowe
a) Najpiękniejszy Pies Użytkowy,
b) Best in Show Weteran
c) Best in Show Champion
d) Junior Handling
4. W konkurencjach hodowlanych i dodatkowych ma prawo wystąpić tylko pies lub suka uczestniczące w wystawie, zgłoszone do oceny indywidualnej .

W konkurencjach dla dzieci i młodzieży warunkiem uczestnictwa jest tylko posiadanie psa z rodowodem.

Szczegółowe prawa i obowiązki organizatorów oraz sędziów.
§ 23

1. Obowiązki organizatora wobec sędziego
a) Organizator wystawy musi opiekować się sędzią, zgodnie z wcześniejszą umową, od chwili jego przyjazdu do czasu wyjazdu; w przypadku sędziów zagranicznych obejmuje to zwykle dzień przed rozpoczęciem wystawy i dzień po jej zakończeniu,
b) Organizator musi pokryć koszty dojazdu sędziego, koniecznego noclegu i wyżywienia w czasie wystawy i podróży (dieta lub faktycznie poniesione koszty). Organizator jest zobowiązany opłacić dojazd sędziemu przed wystawą (zakup biletu lub ekwiwalent na dojazd ) lub za zgodą sędziego, rozliczyć się niezwłocznie po zakończeniu wystawy.
c) Zaleca się, by ustalenia finansowe pomiędzy sędzią a organizatorami wystawy były dokonywane odpowiednio wcześniej w formie pisemnej umowy, i były respektowane przez obie strony.
d) Organizatorzy wystawy powinni przesłać sędziemu zaproszenie. Sędzia jest zobowiązany do poinformowania organizatorów o przyjęciu bądź odmowie zaproszenia. Sędzia powinien zawsze wywiązywać się ze swego obowiązku sędziowania, chyba, że będzie to niemożliwe z ważnych i uzasadnionych powodów. Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu sędzia nie może wypełnić swoich  obowiązków, musi natychmiast poinformować o tym organizatora w formie ustnej lub pisemnej.
e) Organizator wystawy musi utrzymywać w mocy swoje zaproszenie; jego unieważnienie jest dopuszczalne jedynie z powodu działania siły wyższej lub na mocy wzajemnych ustaleń z sędzią, W przypadku gdyby organizatorzy wystawy byli zmuszeni do jej odwołania, są oni zobowiązani do zwrócenia sędziemu kosztów, jakie do tej chwili poniósł. Jeżeli sędzia z jakiegokolwiek powodu, poza siłą wyższą uzna, że nie jest w stanie wypełnić swoich obowiązków związanych z sędziowaniem, jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty, jakie ponieść mogli w związku z tym organizatorzy
f) Sędzia musi być poinformowany wcześniej przed wystawą o rasach i ilości psów, jakie będzie sędziował. Przesłanie tych informacji sędziemu odpowiednio wcześnie na piśmie jest obowiązkiem organizatora wystawy,
2.Zabrania się sędziemu przeglądać katalog wystawy przed lub w trakcie sędziowania. Z tego względu organizator nie może udostępniać sędziemu katalogu przed zakończeniem wystawy.

Skargi i kary

§ 24

Wszystkie decyzje sędziego dotyczące opisu psa, przyznanego mu miejsca i oceny, jak również przyznania tytułów i certyfikatów są ostateczne, niepodważalne i nie podlegają dyskusji z uwzględnieniem § 25

§ 25

1. Z zastrzeżeniem § 24 , w sytuacji gdy wystawca stwierdza rażące uchybienia w ocenie sędziego, może złożyć protest do organizatora w trakcie trwania wystawy. W takiej sytuacji po zakończeniu oceny na ringach winna zebrać się komisja sędziowska i rozpatrzyć zasadność protestu.
2. Przyznane przez sędziego certyfikaty i tytuły mogą zostać zakwestionowane przez Zarząd Stowarzyszenia po wpłynięciu skargi na piśmie,  jeśli zostały wydane niezgodnie z regulaminem wystaw. Weryfikacja może być dokonywana w każdym czasie, a w szczególności przy zatwierdzaniu tytułu championa.

§ 26

Naruszenie niniejszego regulaminu może być karane środkami dyscyplinarnymi zgodnie ze Statutem.

§ 27

Organizatorzy wystaw odpowiadają za wszelkie uchybienia przed Zarządem Stowarzyszenia .

Przepisy końcowe
§ 28

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem każdorazowo rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia  powołaniem odpowiedniej uchwały bądź wydaniem decyzji.

§ 29

Regulamin może być zmieniony w drodze uchwały wydanej przez Walne Zebranie Członków bądź Zarząd Stowarzyszenia

§ 30

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.01.2019

Treści umieszczone na stronie Kynologia Polska są prywatną własnością stowarzyszenia Kynologia Polska i podlegają ochronie praw autorskich, co stanowi zakaz kopiowania oraz powielania i wykorzystywania ich do własnych celów.