Regulamin Hodowli

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie Regulaminu stowarzyszenia „Kynologia Polska” .

§ 2

Regulamin wyznacza zasady dla zarejestrowanych hodowców co do obowiązujących norm i wymogów prowadzenia prawidłowej hodowli psów rasowych,w tym poszczególnych ras również.
Regulamin stosuje się do wszystkich hodowców, będących członkami stowarzyszenia Kynologia Polska.

§ 3

Hodowcą jest każdy członek stowarzyszenia Kynologia Polska , posiadający co najmniej jedną sukę hodowlaną bądź reproduktora, mający zatwierdzony przydomek hodowlany, prowadzący zarejestrowaną w stowarzyszeniu hodowlę, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Celem posiadania hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem
cech fizycznych, psychicznych i użytkowych , w oparciu o wytyczne wzorca rasy,
z uwzględnieniem najnowszych podstaw naukowych z zakresu kynologii
2. Obowiązkiem każdego hodowcy jest prowadzenie hodowli amatorskiej oraz
przestrzeganie w każdym momencie właściwej i etycznej praktyki przy zakupie, hodowli
i sprzedaży psa.

§ 5

Członkowie zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 111 poz. 724 z późniejszymi zmianami)

§ 6

1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli stowarzyszenia Kynologia Polska
należy do Zarządu  i Komisji Hodowlanej stowarzyszenia.

2. Zarząd ma prawo do niezapowiedzianego przeprowadzenia audytu w każdej hodowli
celem kontroli przestrzegania przepisów prawa i kontroli dobrostanu zwierząt.
3. W przypadku otrzymania skargi, Zarząd ma prawo przeprowadzić kontrolę
niezwłocznie.
4. Hodowca ma prawo złożyć wniosek do Zarządu stowarzyszenia Kynologia Polska
z prośbą o dokonanie audytu swojej hodowli.

Przydomki hodowlane

§ 7

1. Członek stowarzyszenia Kynologia Polska chcąc rozpocząć prowadzenie hodowli, jest
zobowiązana wystąpić do Zarządu o rejestrację przydomka hodowlanego.
2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3. Taki sam przydomek hodowlany otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące
z hodowli, bez względu na rasę.
4. Imię psa pisze się wielkimi literami, zaś przydomek hodowlany małymi np. MARIO
z Firenzy. Przydomek hodowlany jest pisany przed lub po imieniu psa, co ustala się
podczas składania wniosku o  rejestrację przydomka.
5. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie rodowodów dla szczeniąt.

§ 8

1. Przydomek jest niepowtarzalną nazwą hodowli, posiadający swój numer
rejestracyjny.
2. Przydomek może zostać zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę
hodowcy, z podaniem ważkiej przyczyny takiej zmiany. Zarząd może odmówić zmiany
nazwy przydomka hodowlanego, podając hodowcy uzasadnienie takiej decyzji.
3. Przydomek hodowlany zarejestrowany w stowarzyszeniu, nie może zostać ponownie
użyty przez inną osobę.
4. Członek stowarzyszenia nie może zarejestrować równocześnie hodowli o tym samym
przydomku hodowlanym w innej organizacji kynologicznej.
5. Przydomek hodowlany może zostać przekazany nowemu właścicielowi hodowli na
zasadzie dziedziczenia lub przez zawarcie stosownej, pisemnej umowy. O fakcie tym
należy powiadomić Zarząd stowarzyszenia Kynologia Polska w terminie 30 dni od
zaistniałego zdarzenia.

Rodowód

§ 9

1. Rodowód jest wypisem z Księgi Rodowodowej (KR) stowarzyszenia Kynologia Polska.
2. Rodowód jest dokumentem potwierdzającym przynależność psa do danej rasy oraz jest
graficznym przedstawieniem pochodzenia psa.

3. Rodowód zawiera informacje o przodkach, oznakowaniu (microchip lub tatuaż),
wyszkoleniu, tytułach wystawowych, stosownych dla rasy badaniach, etc.
4. Wszystkie szczenięta rodziców zarejestrowanych w Księdze Rodowodowej otrzymują
pełne Rodowody, a szczenięta po rodzicach wpisanych do Księgi Wstępnej (KW) ,
Rodowody niepełne .
5. Stowarzyszenie Kynologia Polska uznaje Rodowody i Metryki wydawane przez inne
organizacje kynologiczne polskie i zagraniczne, skrupulatnie prowadzące Księgi
Rodowodowe i gwarantujące czystość rasy.

Księga Wstępna (KW)

§ 10

1. Księga Wstępna (KW) jest prowadzona dla psów ras polskich oraz ras rzadko
spotykanych.
2. Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, które nie posiadają
udokumentowanego pochodzenia, a ich wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej
rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego, podczas którego
wypełniony zostaje „Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi
Wstępnej”. Właściciel psa/suki wpisanego/wpisanej do Księgi Wstępnej, otrzymuje
Wypis z Księgi Wstępnej stowarzyszenia Kynologia Polska.
3. Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd do
przeprowadzania przeglądów hodowlanych.
4. Potomstwu psów z KW lub KR wydaje się Rodowód.
5. Szczeniętom rodziców zarejestrowanych w KW wydaje się rodowód niepełny,
w którym wpisane są tylko znane pokolenia.
6. Pełny rodowód należy się szczeniętom ze znanym 4-pokoleniowym pochodzeniem.
7.  Suka hodowlana wpisana do Księgi Wstępnej może być kryta tylko i wyłącznie psem z pełnym rodowodem i uprawnieniami hodowlanymi , po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Hodowlanej.
8. Pies wpisany do Księgi Wstępnej może uzyskać uprawnienia hodowlane po zaliczeniu 3 wystaw krajowych , na których uzyskał 3-krotnie ocenę doskonałą oraz pomyślnie przeszedł przegląd hodowlany.
Spełniając powyższe wymogi reproduktor może zostać użyty do krycia suk hodowlanych po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Komisji Hodowlanej.
9. Pies/Suka wpisane do Księgi Wstępnej mogą uczestniczyć w wystawach tylko krajowych i klubowych bez możliwości uzyskania tytułu Championa w stowarzyszeniu Kynologia Polska.

 

Suka hodowlana

§ 11

1. Suką hodowlaną, jest suka zarejestrowana w stowarzyszeniu Kynologia Polska i wpisana
do Księgi Rodowodowej (KR) bądź Księgi Wstępnej (KW )
2. Do hodowli dopuszcza się sukę, która ukończyła 15 miesięcy z wyjątkiem ras
miniaturowych i wielkogłowych (12 miesięcy – § 13 pkt.1) , po uzyskaniu wpisu w
Rodowodzie „SUKA HODOWLANA”
3. Wpis uzyskuje się podczas przeglądu hodowlanego, przedstawiając :
a) ocenę minimum bardzo dobrą uzyskaną na jednej z wystaw uznawanych
przez stowarzyszenie Kynologia Polska (w klasie młodzieży lub jednej z
dorosłych)
b) zdany test psychiczny (wykaz ras podlegających obowiązkowi psychotestów – § 13 pkt.2)
c) wynik wykonanego prześwietlenie stawów biodrowych pod kątem dysplazji (wykaz ras podlegających obowiązkowi prześwietlenia – § 13 pkt.3)
4. Sukę, która zdobyla 3 oceny podczas wystaw organizowanych przez Kynologie Polska po ukończeniu 12 miesiąca życia , po spełnieniu dodatkowych wymogów, jeżeli regulamin hodowli dla danej rasy takie przewiduje (psychotesty, dysplazja stawów biodrowych )
Ocenami dopuszczającymi do hodowli sa 3 oceny minimum bardzo dobre.
5. Uprawnienia hodowlane uzyskane w innych organizacjach kynologicznych są
akceptowane po przedstawieniu do zatwierdzenia Zarządowi lub Komisji Hodowlanej.
6. Suka hodowlana traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 XII roku, w którym ukończyła
8 lat. W przypadku dokonania przeglądu stanu zdrowia u uprawnionego weterynarza
i przedstawieniu zaświadczenia Komisji Hodowlanej o braku przeciwwskazań do krycia.
Okres ten może zostać przedłużony o 1 rok.
7. Zabrania się rozmnażania suk, które są obciążone wadami genetycznymi, ciężkimi
chorobami, agresywnych bądź w złej kondycji fizycznej.
8. Zmiana właściciela suki hodowlanej musi być zgłoszona w biurze stowarzyszenia
Kynologia Polska.

Reproduktor

§ 12

1. Pies reproduktor, to pies zarejestrowany w stowarzyszeniu Kynologia Polska i wpisany
do Księgi Rodowodowej (KR) bądź Księgi Wstępnej (KW )
2. Do hodowli dopuszcza się psa, który ukończył 15 miesięcy z wyjątkiem ras
miniaturowych i wielkogłowych (12 miesięcy – § 13 pkt.1) , po uzyskaniu wpisu w
Rodowodzie „REPRODUKTOR”
3. Wpis uzyskuje się podczas przeglądu hodowlanego, przedstawiając :
a) ocenę doskonałą uzyskaną na jednej z wystaw uznawanych
przez stowarzyszenie Kynologia Polska (w klasie młodzieży lub jednej z
dorosłych), za wyjątkiem &10 pkt 8
b) zdany test psychiczny (wykaz ras podlegających obowiązkowi psychotestów – § 13 pkt.2)
c) wynik wykonanego prześwietlenie stawów biodrowych pod kątem dysplazji (wykaz ras podlegających obowiązkowi prześwietlenia – § 13 pkt.3)
4.Psy , które zdobyly 3 oceny podczas wystaw organizowanych przez Kynologie Polska po ukończeniu 12 miesiąca życia , po spełnieniu dodatkowych wymogów, jeżeli regulamin hodowli dla danej rasy takie przewiduje (psychotesty, dysplazja stawów biodrowych).
Ocenami dopuszczającymi do hodowli sa u psów 3 oceny doskonale.
5.Uprawnienia hodowlane uzyskane w innych organizacjach kynologicznych są akceptowane po przedstawieniu do zatwierdzenia Zarządowi lub Komisji Hodowlanej.
6. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku ani limitu kryć.
7. Zabrania się używania do krycia psów, które są obciążone wadami genetycznymi,
ciężkimi chorobami, agresywnych bądź w złej kondycji fizycznej.
8. Zmiana właściciela reproduktora musi być zgłoszona w biurze stowarzyszenia Kynologia
Polska.

Wykaz ras podlegających dodatkowym warunkom hodowlanym

§ 13

1. Wykaz ras miniaturowych i wielkogłowych:
– Bichon Frise
– Buldog Angielski
– Buldog Francuski
– Bolończyk
– Boston Terrier
– Chihuahua krótkowłosy i długowłosy
– Chin Japoński
– Hawańczyk
– Jamnik Miniaturowy krótkowłosy i długowłosy
– Maltańczyk
– Mops
– Pekińczyk
– Pinczer Miniaturowy
– Pudel Miniaturowy
– Pudel Toy
– Russkaja Salonnaja Sobaka
– Shih tzu
– Spaniel Kontynentalny Papillon
– Szpic Miniaturowy Pomeranian
– Toy Terrier rosyjski i angielski krótkowłosy i długowłosy
– Tsvietnaja Bolonka
– Yorkshire Terrier i jego barwne odmiany

2. Rasy psów podlegające obowiązkowi psychotestów:
– bernardyn krótkowłosy i długowłosy
– bokser
– cane corso italiano
– doberman
– dog argentyński
– dog kanaryjski
– dog z majorki
– duży szwajcarski pies pasterski
– fila brasileiro
– hovawart
– owczarki belgijskie (wszystkie rasy)
– owczarki francuskie (wszystkie rasy)
– owczarek kaukaski
– owczarek niemiecki krótkowłosy i długowłosy,
– owczarek podhalański
– owczarek południoworosyjski jużak
– owczarek środkowoazjatycki
– owczarek staroniemiecki
– retrievery (wszystkie rasy)
– rottweiler
– sznaucer olbrzym
– tosa inu

3. Rasy psów podlegające obowiązkowi prześwietlenia rtg na dysplazję:
wymagane (stawy biodrowe HD) z wynikiem A lub B
– bernardyn
– berneński pies pasterski
– bouvier des Flandres
– bokser
– doberman
– dog argentyński
– dog kanaryjski
– dog z majorki
– duży szwajcarski pies pasterski
– fila brasileiro
– howavart
– mastino napoletano
– nowofundland
– owczarki belgijskie (wszystkie rasy)
– owczarki francuskie (wszystkie rasy)
– owczarek kaukaski
– owczarek niemiecki krotkowłosy i długowłosy
– owczarek podhalański
– owczarek południoworosyjski jużak
– owczarek staroangielski bobtail
– owczarek staroniemiecki
– owczarki szkockie
– owczarek środkowoazjatycki
– polski owczarek nizinny
– rottweiler
– retrievery (wszystkie rasy)
– sznaucer olbrzym
– wyżeł kontynentalny
– wyżeł brytyjski

Oceny stopnia dysplazji:
A – stawy prawidłowe, FCI – A, SV – normal, UK/AU/NZ – 1-3, OFA – excellent, good
B – stawy prawie prawidłowe, FCI – B, SV – fast normal, UK/AU/NZ – 4-8, OFA – good, fair
C – dysplazja nieznaczna, FCI – C, SV – noch zugelassen , UK/AU/NZ – 9-18, OFA – borderline, mild
D – dysplazja umiarkowana, FCI – D, SV – mittlere , UK/AU/NZ – <18, OFA – moderate
E – dysplazja ciężka, FCI – E, SV – schwere , UK/AU/NZ – <18, OFA – severe

Dokumentacja hodowlana
§ 14

1. Karta Przeglądu Miotu i Karta Krycia jest podstawą do wystawienia Rodowodów
wydawanych przez stowarzyszenie Kynologia Polska.
2. Rodowód, Nostryfikacja Rodowodu lub Wypis z Księgi Wstępnej jest wydawany przez Zarząd stowarzyszenia Kynologia Polska, a odbierany przez właściciela osobiście lub
korespondencyjnie.
3.Dokument musi być opatrzony:
– numerem kolejnym rejestracji dokumentu,
– hologramem,
– suchym stemplem,
– logiem Stowarzyszenia Kynologia Polska,
– podpisem osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
4. Rodowód, Nostryfikację Rodowodu lub Wypis z KW na podstawie wniosku o wpisanie do
Księgi Rodowodowej lub Księgi Wstępnej ma prawo otrzymać pies/suka:
-posiadający/a Rodowód lub Metrykę innej organizacji kynologicznej (przy metryce
wskazana kserokopia Rodowodu rodziców)
-posiadający udokumentowane pochodzenie i oświadczenie właściciela o zgodności
z zawartymi danymi.
5. O zagubieniu Rodowodu , Nostryfikacji lub Wypisu, właściciel psa jest zobowiązany
niezwłocznie powiadomić Zarząd stowarzyszenia Kynologia Polska , który unieważnia
zagubiony dokument i wydaje nowy, z adnotacją „DUPLIKAT”.

Przegląd miotu i przegląd hodowlany

§ 15

1. Szczenięta muszą zostać zgłoszone do 6 tygodnia życia.
2. W formularzu Karta Zamówienia Rodowodów wypisujemy wszystkie urodzone
szczenięta w kolejności najpierw samce, potem suki
3. Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się
na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy
nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.
4. Przegląd miotu dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd tj., sędzia kynologiczny,
sędzia stażysta, asystent kynologiczny, lekarz weterynarii .
5. Każde szczenię musi być oznakowane mikrochipem podczas przeglądu miotu,
dostarczonym przez Stowarzyszenie wraz z Rodowodami . Chip musi spełniać normy
ISO 11784 lub ISO 11785.
6. Osoba wykonująca przegląd miotu potwierdza przegląd imienną pieczęcią i podpisem na
stosownym formularzu.
7. Przy zgłaszaniu miotu po reproduktorze z innej organizacji kynologicznej, który był użyty
do krycia w stowarzyszenia Kynologia Polska, należy dołączyć kserokopię jego
Rodowodu wraz z wpisanymi uprawnieniami hodowlanymi.
8. Hodowca, który przedstawi nieprawdziwe dane reproduktora / suki w Karcie Krycia, bądź
załączy nieprawdziwe dokumenty celem osiągnięcia korzyści, zostanie dyscyplinarnie
usunięty z listy członków stowarzyszenia Kynologia Polska.
9. Hodowca, który zataił ilość szczeniąt w miocie, celem sprzedaży z pominięciem
przeglądu miotu zostanie dyscyplinarnie usunięty z listy członków stowarzyszenia
Kynologia Polska.
10. Przeglądu hodowlanego dokonuje wyznaczony przez zarząd Sędzia Kynologiczny.

Prawa i obowiązki hodowcy

§ 16

1. Hodowca ma prawo do:
– uzyskania porad i wszelkich informacji dotyczących chowu i hodowli danej rasy psów,
– wyboru reproduktora
– odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt.
– brania udziału w wystawach, szkoleniach, pokazach, spotkaniach
organizowanych przez stowarzyszenia Kynologia Polska oraz organizacje
współpracujące i podnoszenia tym samym swoich kwalifikacji
– uczestniczenia w walnym zebraniu członków stowarzyszenia Kynologia Polska
– składania Wniosków do Zarządu,
– niezwłocznego otrzymywania dokumentacji hodowlanej z uwzględnieniem ustawowego
czasu
2. Hodowca ma obowiązek:
– przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
– dokonywania podstawowych zabiegów weterynaryjnych dla każdego psa, odrobaczania,
badania ogólnego zwierzęcia przed każdym szczepieniem, szczepienia przeciwko
wściekliźnie w stosownym terminie,
– zapewnienia odpowiednich warunków w opiece nad zwierzętami,
– dbania o prawidłowy rozwój hodowli, aby utrzymać i zachować następne pokolenia
poprzez rozsądny dobór hodowlany,
– dbania o dobrą kondycję suk hodowlanych poprzez dokonywanie kryć stosownie do
kondycji fizycznej suki (zaleca się krycie nie częściej niż raz na 10 miesięcy)
– wydawania szczeniąt w wieku minimum 8 tygodni wraz z kompletem dokumentów
i stosownymi do wieku szczepieniami,
– na żądanie Zarządu lub upoważnionych do przeprowadzania kontroli inspektorów,
poddać się kontroli warunków utrzymywania psów,
– wystąpić o pozwolenie na posiadanie i hodowlę psów ras uznanych za agresywne lub
myśliwskie (tych, które wymagają pozwoleń w świetle Ustawy Prawo Łowieckie) do
organów samorządowych stosownych do wydania takich pozwoleń
– poinformować o miejscu i fakcie prowadzeniu hodowli psów rasowych odpowiedni Urząd
Skarbowy w terminie 7 dni od rejestracji w Stowarzyszenia Kynologia Polska w celu
przyjęcia formy opodatkowania
– opłacać składkę członkowską za dany rok (w kwocie zależnej od daty dokonania wpłaty)oraz inne należności wynikające z obowiązującego
w Stowarzyszeniu Polska Kynologia cennika.
3. Hodowca zostaje zawieszony w przypadku :
– łamania regulaminu hodowli Stowarzyszenia Kynologia Polska.
– łamania Ustawy o Ochronie Zwierząt z 1 stycznia 2012.
– konieczności poprawienia warunków bytowania psów.
– braku opłaconych składek na dany rok .
4. Zarząd Stowarzyszenia Kynologia Polska może zawiesić hodowlę na okres
czasowy z możliwością odwieszenia.

Postanowienia końcowe

§ 17

1. Osobom upoważnionym, dokonującym kontroli hodowli należy przedstawić Certyfikat
Rejestracji Hodowli w stowarzyszeniu Kynologia Polska oraz wszystkie stosowne
dokumenty dotyczące szczepień.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zarządzić
przeprowadzenie badań DNA, którego koszt pokrywa właściciel.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje każdorazowo
podejmuje Zarząd .
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.12.2018r

Treści umieszczone na stronie Kynologia Polska są prywatną własnością stowarzyszenia Kynologia Polska i podlegają ochronie praw autorskich, co stanowi zakaz kopiowania oraz powielania i wykorzystywania ich do własnych celów.