STATUT STOWARZYSZENIA KYNOLOGIA POLSKA

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie Kynologia Polska zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym hodowców, sędziów kynologicznych, treserów, dogoterapeutów, przewodników i miłośników psów rasowych. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Węgierska Górka.

§ 3

Stowarzyszenie może przystępować do innych organizacji kynologicznych krajowych i zagranicznych.

§ 4

Stowarzyszenie „Kynologia Polska” jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w tym członków Zarządu Głównego.

§ 6
Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszym statutem i jest założone na czas nieokreślony.
§ 7

Stowarzyszenie używa pieczęci, logo, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. organizacja, wspieranie i propagowanie hodowli psów rasowych,
2. zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli psów rasowych,
3. dokumentowanie pochodzenia psów rasowych,
4. prowadzenie dokumentacji hodowlanej, ksiąg, rejestrów, zgodnie z prawidłami,
5. organizacja wystaw psów rasowych, szkoleń, pokazów, zebrań,
6. uczestnictwo z psami służbowymi w pokazach, zajęciach, spotkaniach z zakresu szkolenia, dogoterapii z dziećmi oraz dorosłymi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi,
7. propagowanie wiedzy o wychowaniu, utrzymaniu i szkoleniu psów,
8. pomoc osobom niepełnosprawnym w wyborze, zakupie i szkoleniu psa do pracy lub pomocy w życiu codziennym,
9. organizowanie kursów; szkolenie, egzaminowanie i powoływanie na stanowiska młodych asystentów kynologicznych, asystentów kynologicznych, sędziów stażystów kynologicznych, asystentów i sędziów prób pracy, sędziów eksterieru, pozorantów, instruktorów szkolenia oraz dogoterapeutów.
10. przyczynienie się do rozwoju polskiej kynologii przez integrację środowisk kynologicznych, przestrzeganie ogólnych zasad etycznych przez członków stowarzyszenia, udzielanie informacji na temat prowadzenia poszczególnych ras psów,
11. propagowanie oraz zwiększanie społecznej wiedzy na temat humanitarnego postępowania ze zwierzętami,
12. uświadamianie oraz nadzór w zakresie dobrostanu psów,
13. działalność charytatywna na rzecz osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz ich psów,
14. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
15. promocja i ochrona zdrowia człowieka i jego psa,
16. działalność na rzecz organizacji wypoczynku pełnosprawnych i niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z ich psami,
17. działalność profilaktyczna na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
18. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w kwestii upowszechniania kultury fizycznej, sportu oraz turystyki i krajoznawstwa dla ludzi oraz ich psów,
19. działania na rzecz efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz grantów krajowych.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z lokalnymi samorządami terytorialnymi, instytucjami, szkołami, lokalną społecznością, innymi stowarzyszeniami kynologicznymi z Polski i zagranicy przez:
1. organizację wystaw i pokazów psów,
2. organizację wykładów, konferencji, warsztatów, szkoleń, zebrań i kursów, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym,
3. propagowanie wiedzy kynologicznej zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych,
4. prowadzenie dokumentacji hodowlanej: księgi rodowodowej, księgi wstępnej, księgi przydomków hodowlanych, księgi certyfikatów, metryk oraz wydawanie nostryfikacji rodowodów i rodowodów psom rasowym,
5. znakowanie psów rasowych,
6. wymianę doświadczeń hodowlanych oraz współpracę z innymi organizacjami kynologicznymi z kraju i zagranicy,
7. utrzymywanie kontaktu z odpowiednimi instytucjami: samorządowymi, zawodowymi i środowiskowymi oraz pozyskiwanie ich do współpracy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
8. prowadzenie działalności informacyjnej, doradczej i wydawniczej,
9. wydawanie biuletynów, ulotek i innych materiałów o charakterze edukacyjnym lub promocyjnym oraz prowadzenie serwisu internetowego,
10. czynne wspieranie działań przedszkoli, szkół średnich i wyższych, placówek badawczo-rozwojowych w zakresie edukacji kynologicznej,

11. organizację kolonii, rajdów, wycieczek, zawodów sportowych, spotkań dogoterapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży pełnosprawnych i niepełnosprawnych z udziałem ich psów, lub przewodników ze swoimi psami służbowymi.
12. Przy realizacji powyższych celów (pkt 1-11) Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków. W przypadku jednak czynności wymagających dużego nakładu pracy, środków finansowych, oraz fachowej wiedzy, Stowarzyszenie ma prawo zlecać ich wykonanie innym osobom oraz zatrudniać pracowników do realizacji statutowych powinności.
13. W razie konieczności istnieje również możliwość wynagrodzenia członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z ich funkcją.
14. Nie można wykluczyć, że w obszarze regulaminowej działalności Stowarzyszenia pojawią się inne równie ważne zadania. Będą one także realizowane z najwyższą starannością.

§ 8

W ramach Stowarzyszenia mogą powstawać sekcje, kluby lub zespoły hodowców i miłośników poszczególnych ras lub grup ras psów, które będą działały na rzecz promocji określonych ras lub grup tych ras.

§ 9
Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy wolontariuszy.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 11

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być:
1. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia zasiadają osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba zainteresowana kynologią i statutową działalnością Stowarzyszenia, która ukończyła co najmniej 18 lat, jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem korzystającym według prawa polskiego z pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
3. Uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
5. Prawa opisane w § 12 przysługują członkom, którzy nie zalegają z opłatami wobec Stowarzyszenia.

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 15

Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się z chwilą wpisania na listę członków prowadzoną przez Stowarzyszenie na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej.

§ 16

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła na uznanie dla Stowarzyszenia.
2. Status Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłat składek członkowskich.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 1 roku,
c) działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) zalegania ze składkami za okres 1 roku;
3. śmierci członka lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
4. pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
5. rozwiązania się Stowarzyszenia.
Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata.
3. Walne Zebranie Członków Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd minimum raz w roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 2/3 ogółu członków stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie statutu lub jego zmian,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) uchwalanie głównych kierunków działań Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,
h) podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,
j) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/4 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 22

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-9 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Członków Zarządu.
2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał – w tym drogą elektroniczną.
3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Wiceprezesem.
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa (przez okres powyżej 3 miesięcy), funkcję tę obejmuje na ten okres Wiceprezes.

§23

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz kraju,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e) przyjmowanie i skreślanie członków,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§ 24

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 1/2 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony w czynnościach członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

§26

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 1/2 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 27

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary

§ 28

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin wewnętrzny uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.

§29

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia – prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,
d) wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§30

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie oraz wpisowe,
b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody ze sprzedaży majątku,
e) dochody z ofiarności publicznej oraz zbiórek publicznych.

§31

1. Dla ważności podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Do występowania w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i arbitrażowych wymagany jest podpis Prezesa.

Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 32

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 1/2 głosów przy obecności co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania.

§ 33
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa o Stowarzyszeniach.

Statut niniejszy został przyjęty i wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2019 roku.