Regulamin Wewnętrzny Sekcji Owczarka Niemieckiego

&1

Sekcja Owczarka Niemieckiego przy KP jest organem doradczym powołanym przez Zarządzie Kynologii Polskiej w celu monitorowania sytuacji w rasie, a w szczególności kontrolowanego rozwoju hodowli rasy z uwzględnieniem eksterieru, psychiki i zdrowia.

&2

Sekcja jest organem wewnętrznym stowarzyszenia Kynologia Polska i nie posiada osobowości prawnej.

&3

Sekcja jest powoływana i rozwiązywana przez Zarząd KP na podstawie statutu stowarzyszenia Kynologia Polska.

&4

Sekcją kieruje przewodniczący powoływany i odwoływany przez Walne Zebranie Członków Sekcji oraz powoływany na wniosek przewodniczącego Sekcji v-ce przewodniczący.

Kadencja Przewodniczącego Sekcji trwa 2 lata.

&5

Główne zadania Sekcji :

  1. zrzeszanie hodowców, właścicieli i miłośników Owczarków Niemieckich

  2. doradztwo w kwestiach hodowlanych, oraz nadzór nad prawidłowym rozwojem rasy.

  3. zorganizowanie corocznie co najmniej jednej Wystawy pod patronatem Sekcji Owczarka Niemieckiego.

  4. organizowanie seminariów , zawodów, pokazów, spotkań o charakterze informacyjnym, dotyczących hodowli i oceny rasy.

  5. monitorowanie sytuacji oraz udzielanie wskazówek odnośnie dobrostanu zwierząt należących do rasy

  6. opracowywanie wytycznych odnośnie wymogów do uzyskania uprawnień hodowlanych, do przeprowadzania wystaw klubowych,udziału w rankingu wystawowym.

  7. opiniowanie kandydatów na asystentów, sędziów krajowych oraz sędziów międzynarodowych dla tej rasy.

  8. inne przedsięwzięcia wykonywane na wniosek Zarządu Kynologii Polskiej.

&6

Wystawy oraz wszelkie inne imprezy organizowane przez Sekcję są otwarte

dla wszystkich miłośników rasy bez względu na ich przynależność do innych Klubów i Organizacji Kynologicznych.

&7

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Członków Zebrania Założycielskiego Sekcji Owczarka Niemieckiego KP dnia 12.01..2019r. i wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia.