Regulamin Konkursu Junior Handling

&1

Konkurs Junior Handling (Młody Prezenter) Stowarzyszenia Kynologia Polska ma na celu edukację oraz aktywizację młodzieży zainteresowanej sportem kynologicznym .Jest jedną z form realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Kynologia Polska i ma charakter publiczny. Prezenterzy deklarujący chęć uczestnictwa w konkursie powinni przestrzegać sportowej rywalizacji o charakterze wyłącznie amatorskim.

&2

Nadzór i odpowiedzialność za udział i działania niepełnoletniego uczestnika konkursu spoczywa na rodzicu lub opiekunie prawnym.

&3

Konkurs Junior Handling organizowany jest na wystawach Międzynarodowych,Krajowych i Klubowych Stowarzyszenia Kynologia Polska .
Jest ogłaszany przez organizatora wystawy w harmonogramie wystawy.

&4

1. Konkurs Junior Handling rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych. Dolna granica wieku to 3 lata ,górna 18 lat do końca roku kalendarzowego w którym uczestnik został urodzony.
2. Zgłoszenia do konkursu dokonywane jest w dniu wystawy i wymaga podania imienia, nazwiska,wieku dziecka oraz nazwę i rasę psa z którym będzie występować na ringu.
3. Pies zgłoszony do konkursu Junior Handling nie musi uczestniczyć w wystawie lecz nie dopuszcza się do udziału psów bez rodowodu,agresywnych oraz w złej kondycji fizycznej.
4. Za szkody wyrządzone przez psy uczestniczące w konkursie oraz psy użyczone uczestnikom do konkurencji odpowiada właściciel psa.
5. Podczas prezentacji na ringu, w którym przeprowadzany jest konkurs mogą przebywać: sędzia ,sędzia stażysta oraz prezenterzy z psami.
6. Oceny konkurencji może dokonać sędzia lub sędzia stażysta pod opieką sędziego kynologicznego.
7. W każdej grupie wiekowej sędzia dokonuje indywidualnej oceny,wyłania najlepszych prezenterów oraz nadaje lokaty.
8. Konkurs kończy porównanie zwycięzców obu grup.

&5

Kryteria Oceny Młodego Prezentera :
1. ogólne wrażenie pary : prezenter i pies,
2. prawidłowość i sprawność pokazu z psem własnym lub obcym,
3. przestrzeganie kolejności zadań,
4. dokładność wykonywania poleceń sędziego,
5. panowanie nad psem,
6. umiejętność pokazania psa zależnie od rasy,
7. kulturalny,troskliwy kontakt z psem,
8. kondycja i przygotowanie psa do pokazu,
9. sprawność w wykonywaniu figur konkursowych poleconych przez sędziego.

&6

1. Dla Grupy Młodszej obowiązkowymi figurami są (do wyboru przez sędziego):
– linia prosta,
– trójkąt,
– litera L.
2. Dla Grupy Starszej obowiązkowymi figurami zadawanymi przez sędziego ( oprócz tych , co w Grupie Młodszej) mogą być:
– litera T,
– okrąg,
– ósemka,
– kombinacja wybranych figur
3. Dla obu grup obowiązkowe jest posiadanie umiejętności ustawienia psa w stosownej dla rasy pozycji wystawowej, prawidłowej prezentacji psa w pozycji „stój” (pokazywanie zębów psa, odpowiednie przytrzymywanie psa podczas oceny sędziego zarowno na stole wystawowym jak i na podłodze)
4. Ocenie podlega również prawidłowe przekładanie ringówki z ręki do ręki oraz prowadzenie psa zawsze od strony sędziego.
5. Mile widziana jest również wiedza na temat rasy, z którą uczestnik występuje w konkursie Junior Handling.

&7

Niniejszy regulamin został zatwierdzony i wchodzi w życie z dn. 03.03.2019

Treści umieszczone na stronie Kynologia Polska są prywatną własnością stowarzyszenia Kynologia Polska i podlegają ochronie praw autorskich, co stanowi zakaz kopiowania oraz powielania i wykorzystywania ich do własnych celów.